فایل رایگان اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكیل دهنده آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكیل دهنده آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكیل دهنده آن می باشد


توضیحات کامل :

پولشویی، جرمی است كه از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق كیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی، متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و ازآنجایی كه این جرم جنبه فراملی دارد، ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی درصدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تأثیر قرار دادند، اما اسناد بین المللی اگرچه كشورها راملزم به جرم‌انگاری یك موضوع خاص كنند،

 

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشكیل می شود و برای محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم، باید كلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یك جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است. که هم اکنون به بررسی این عناصر درجرم پولشویی می پردازیم. 

 

 


عنصرقانونی را نبایدبه عنوان یك عنصر مجزا دركنارعنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد؛ چون عنصر قانونی، همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست، بلكه عناصر دیگر درطول عنصر قانونی قرارمی گیرد. عنصر مادی و روانی جرم، هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا برتصریح قانون است كه می‌توان رفتار یاحالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت. هیچ عملی بدون اینكه قانون آن را جرم بداند،‌ وارد دایره حقوق جزا نمی شود، اما ما بنا بر سنت حقوقی، این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. 


عنصر مادی جرم، از اجزاء مختلفی تشكیل می شود كه عبارت است از: شرایط مقدماتی كه برای وقوع جرم لازم است، عمل ارتكابی، وسیله ارتكاب جرم، نتیجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشاركت در جرم. 

 

 

بدون وجود و احراز عنصر معنوی، هیچ جرمی قابل انتساب به فرد نیست. صرف پیش بینی رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتكاب آن توسط یك شخص، موجب تحقق جرم نمی‌شود و علاوه بر آن لازم است میان عمل و شخص مرتكب، رابطه روانی موجود باشد. 

 

 

 

 

 


فایل رایگان اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكیل دهنده آن
فهرست مطالب

مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2

گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31

مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38

مبحث دوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    47
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    51
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    60
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    66
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    67

مبحث چهارم.عناصر تشكیل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    71

گفتار اول.عنصر قانونی    72
گفتار دوم.‌عنصر مادی    73
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    86
-منابع فارسی    90
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    91
-منابع انگلیسی    96
2nd)    ARTICLES AND REPORTS    96

لینک کمکی