فایل رایگان اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات می باشد.


توضیحات کامل :

پولشویی یك جرم فراملی است كه این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد كرده است. این ویژگی، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین المللی را ایجادكرده است. بی تردید جرم بین المللی، مبارزه بین المللی می طلبد. درغیراینصورت، مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم، ‌به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند.

 

 

از این رو، كنترل موفقیت آمیز پولشویی، مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و كثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی، پاسخی به این نیاز بین المللی است.در این مبحث، در ابتدا به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم. 

 

 

 

 

یكی از اقدامات كیفری كه درتمام اسناد مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاری تمامی اشكال پولشویی است كه از دولتهای عضو خواسته شده، به سبب غیر قانونی و پرخطر بودن فعالیتهای مربوط به پولشویی، آن را در قوانین داخلی خود جرم شمرده و مجازاتهایی برای آن مقرر نمایند.  جرم‌انگاری كه عبارت است از «جرم تلقی كردن یك عمل مباح به وسیله تصویب قانون»، اولین قدم درجهت وارد كردن عملی به جرگه حقوق كیفری است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می كند كه هیچ عملی تازمانی كه به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود؛ بنابراین اگرچه پولشویی، عمل شدیداً خطرناكی است كه اثرات منفی فراوانی را در جامعه بر جا می‌گذارد، اما برای جرم تلقی كردن آن و اتخاذ اقدامات كیفری برای مقابله با پولشویی، لازم است كه به وسیله قوای مقننه جرم‌انگاری شود.

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی
فهرست مطالب
فایل رایگان اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    2


مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    3

گفتاراول.كنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    10
گفتار دوم.اعلامیهكمیته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سیستم بانكی    14
گفتار سوم.كنوانسیون (شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم) شورای اروپا    17
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپایی ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی    20
گفتار پنجم.كنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    22
گفتار ششم.كنوانسیون سازمان ملل، علیه فساد مالی    29

 


مبحث دوم.راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    35

گفتار اول.راهكارهای تقنینی مبارزه با پولشویی    35
گفتار اول.جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی    36
گفتار دوم.پیش‌بینی كیفرهای متناسب با جرایم پولشویی    44
گفتار سوم.شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    52

 

مبحث سوم.راهكارها واقدامات پیشگیرانه جرایم پولشویی    58

پیشگیری ازجرم،    58
گفتار اول.پیشگیری از جرایم سازمان یافته و پولشویی    60
گفتار دوم.تسهیل كشف و اثبات جرم    63
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    70
گفتار چهارم.همكاری قضایی بین المللی جهت تعقیب جرم    74
بند دوم.احاله رسیدگی كیفری    79
بند سوم.انتقال محكومین جهت محاکمه    81
بند چهارم.استرداد متهمین و محكومین    84


مبحث چهارم.نگاهی به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی در ایران و امارات    89


مآخذ    109
-منابع فارسی    109
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    110
-منابع انگلیسی    115

لینک کمکی