فایل رایگان جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی می باشد.


توضیحات کامل :

شیوه ها و وسایلی كه ازسوی مجرمان برای پولشویی مورداستفاده قرارمی گیرد، ‌بسیارمتنوع ومتفاوت است ودر واقع به تعدادتجارت وفعالیتهای مشروع است. انتخاب هریك از این روشها، به عوامل مختلفی مانندمكان و زمان ومیزان اعتماد موجود نسبت به سازمانها و افراد شركت كننده در عملیات پولشویی و اینكه آیا منافع حاصل از آن برای مصرف زودهنگام،‌ پس انداز ویا سرمایه گذاری مورداستفاده قرار می گیرد وحجم اموالی كه باید تطهیر شود، بستگی دارد.

 

 

علاوه بر اینها، نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات كشوری كه در آنجا جرم واقع شده و نوع مقررات كشوری كه در آنجا پول تطهیر می شود نیز در انتخاب شیوه پولشویی مؤثر است.  با این وجود، پولشویان هرگز خود را محدود به یك شیوه و وسیله خاص نمی كنند. آنها افراد بسیار زیرك وحرفه ای هستند كه باكشف و شناسایی هریك از روشهای پولشویی، به ابداع و استفاده از راه های دیگر می پردازند.

 

 

 

استفاده از بانكها، عمده ترین ابزار جهت پولشویی به شمار می رود. به خصوص اگر بانك یا برخی كاركنان اصلی آن باپولشویان همكاری كنند، عملیات پولشویی با سهولت بسیارانجام خواهد گرفت.  علت اصلی مورد توجه بودن بانكها برای پولشویی، این است كه بانكها به طور طبیعی و برحسب وظیفه، خدماتی را كه برای پولشویان مفید و لازم است،‌ ارائه می دهند؛ مثل انتقال پول و گشایش حسابهای مختلف.

 

 

 

 لذا با توجه به نقش مهمی كه بانكها درتمام مراحل پولشویی دارند، در ابتدا شیوه و روشهایی را كه پولشویان با استفاده از بانكها برای پولشویی به كار می برند را موردبررسی قرار داده وسپس به شیوه هایی كه با استفاده ازسایر مؤسسات مالی وهمچنین مؤسسات غیرمالی صورت می گیردمی پردازیم. البته این بدان معنا نیست كه پولشویان درهرعملیات پولشویی ازیكی ازاین روشها ویا وسایل استفاده می كنند، بلكه ممكن است در یك عملیات پولشویی، در مراحل مختلف از ادغام چند شیوه استفاده شود. بدیهی است كه روشها و شیوهای پولشویی نیز بسیار متنوع است .

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی
فهرست مطالب
فایل رایگان جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات

 

 

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    3

گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    5
گفتار دوم.شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غیر بانكی    13
گفتار سوم.شیوه ها و طرق پولشویی، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    16

 

 

مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    22

گفتار اول.جایگزینی عملیات پولشویی    22
گفتاردوم.لایه‌گذاری عملیات پولشویی    24
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    26
گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم    27
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشویی    30
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    32

 

 

مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی    35

گفتار اول.تبیین میزان پولشویی    43
گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی    45
گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی    49

 

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    55

مآخذ    72
-منابع فارسی    72
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    73
-منابع انگلیسی    78

لینک کمکی