فایل رایگان بررسی تفکیک در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تفکیک در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن :

دید کلی :
این پایان نامه در مورد ثبت اسناد و با عنوان فایل رایگان بررسی تفکیک در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن می باشد


توضیحات کامل :

تعریف تفکیک ، تفکیک در لغت عبارتست از جداکردن چیزی از چیز دیگر و در اصطلاح حقوقی تفکیک عبارت از این است که مال غیر منقولی ، اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود. اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده است وبه مفهوم  افراز و تقسیم است تفاوت است.

 

 

 

در افراز تقسیم ، اندیشه اشاعه باید وجود داشته باشد اما در مورد تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد. بنابراین در ماده 106 آئین نامه قانون ثبت املاک تفکیک در مفهوم صحیح آن بکار رفته است که هم شامل اراضی مشاع میشود وهم شامل اراضی غیر مشاع به عبارت ساده تر در عرف ثبتی تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر

 

 

 

 

اما اگر بخواهیم تفکیک را از حیث ماهیت حقوقی بررسی نمائیم باید بگوییم تفکیک اگر در رابطه بین دو شخص واقع شود همان افراز است وعقدی است از عقود ،وتعریف ماده 183 قانون مدنی برآن منطبق است. شرط اینکه افراز به تراضی به عمل آید. اضافه می کنیم که افراز به تراضی،عقد است لیکن معامله نیست ، زیرا مبادله در مال نشده است ولی هر عقدی معامله نیست ، عقد نکاح با وجودیکه عقد است معامله نیست افراز به تراضی ، موجب تملیک ومبادله در مال نیست ، بلکه طرفین به موجب آن کیفیت مالکیت خود را از حالت اشاعه به افراز مبدل می کنند پس ماهیت حقوقی تفکیک بطوریکه شامل افراز ملک مشاع بین دو یا چند نفر هم بشود چنین است تفکیک عبارتست از احداث چندمحدوده در یک محدوده، خواه آن یک محدوده بین چند نفر مشاع باشد خواه نباشد . 

 

 

 

 

این پایان نامه در مورد ثبت اسناد و با عنوان فایل رایگان بررسی تفکیک در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن می باشد. هدف از آن تفكیك و رویه عملی آن بصورت کامل و جامع می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

«فایل رایگان بررسی تفکیک در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن
فهرست مطالب»


فصل اول: كلیات:       7
1-1تاریخچه      8
1-تاریخچه ثبت ملك        10
1-2-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران    15
1-3-تاریخچه نظارت بر تفكیك و افراز اراضی درایران و وضع موجود آن    16
1-4-تعریف مفاهیم اساسی    18
1-5-جایگاه ثبت ملك و صدور سند مالكیت    26

 


فصل دوم: بررسی تفكیك و رویه عملی آن   30

2-1- تبیین مفهوم تفكیك     31
2-2- تفكیك املاك مشاع      32
2-1-2- تفكیك و دستورالعملهای سازمان ثبت    34
2-1-3- تفكیك آپارتمانها      35
2-1-4- نكات مهم در مورد تفكیك آپارتمانها    36
2-1-5- تفیك عرصه تملك اعیانی      38
2-1-6- تفكیك اعیانی      38
2-1-7- ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفكیك و افراز   39
2-1-8- تفكیك اراضی در خارج از محدوده شهر ها     40
2-1-9- حد نصاب تفكیك( با توجه به كاربریهای اصلی)    40
2-1-10- عوارض تفكیك اراضی مربوط به سازمان زمین شهری   42
2-1-11- ضوابط و مقررات تفكیك      42
2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكیك باغات و مزارع در محدوده شهری    42
2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكیك در خارج از محدوده قانونی شهر    44
2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكیكی     46
2-1-13- هزینه تفكیك       47

 منابع و ماخذ      

 

لینک کمکی