فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد


توضیحات کامل :

امروزه عملكرد سازمان ها را نمی توان براساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد: زیرا پژوهش ها نشان داده است ارزش بازاری شركت ها و موسسات مالی را عمدتا دارایی های غیرمالی كه به آنها دارایی های نامشهود یا سرمایه های فكری اطلاق می شود تعیین می كند اهمیت سرمایه فكری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی مطرح شده است

 

 

 

سرمایه فكری را اغلب تحت عنوان دارایی های نامشهود ی توصیف می كنند كه می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به كارگرفت اجزای سرمایه ی فكری دارای اثرات متقابلی هستند كه ایجاد ارزش می كنند براین اساس پژوهش كمی حاضر با هدف بررسی تاثیر اجزای سرمایه فكری متشكل از سرمایه های انسانی ساختاری و مشتری برعملكرد یك سازمان انجام شده است نقش و سهم سرمایه فكری در پیشرفت مدیریتی فنی و اجتماعی اقتصاد موضوع تحقیقات جدید قرارگرفته است به گونه ای كه دانش سازمانی عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش شناخته شده ست. (همان منبع )

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان
فهرست مطالب


1-9 متغیرهای پژوهش                      11-10
1-10تعاریف  مفهومی متغیرها            11-12


فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه                        14
2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری      15
2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری         18-15 
2-2-2 عناصر سرمایه های فکری    23-19
2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری        25-23
2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری        38-26
2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان    51-39
2-3-1 مدیریت عملکرد                 55-52
2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد    56-55
2-3-3 اصول مدیریت عملکرد                               56
2-3-4  فرایند مدیریت عملکرد      57-56
2-3-5  تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان                62-57
2-3-6مزایای مدیریت عملکرد          64-62 
2-3-7 معایب مدیریت عملکرد             65 
2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد       66-65 
2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد     67-66 
2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد                   68-67 
2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد                  70-69
2-4 پیشینه تحقیق             74 
2-4-1 پیشینه خارجی      74
2-4-2 پیشینه داخلی        77

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان
فهرست جداول
جدول (2-1)  هفت واژه در برگیرنده مدل عملكردی ACHIEVE…               72
جدول (2-2)جدول زمانی مهم ترین رویدادهای ووقایع حساس در بحث سرمایه های فکری     74
 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان
فهرست نمودارها
نمودار( 2-1 )مدل بونتیس      26
نمودار (2-2 )مدل جاکوبسن                    28
نمودار( 2-3  )مدل هانس ولاواندال           30
 نمودار ( 2-4  )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون                 32
نمودار (5-2) طبقه بندی روس وروس        34
 نمودار( 2-6 )  مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان             36
نمودار( 2-7 )الگوی سرمایه های فکری سالیوان                37
نمودار(2-8)  مدل پیشنهادی محققان               45

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان
فهرست شکل ها
شکل (2-1) عوامل موثر بر رضایت کارکنان             39
شکل (2-2)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان      42
شكل ( 2-3) مدل ارزیابی عملكرد در سازمانها         65
شكل (2-4)  اهداف ارزشیابی عملكرد                      66
شكل (2-5) خلاصه مزایا و معایب روشهای ارزیابی عملكرد كاركنان            73
 

لینک کمکی