فایل رایگان پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران می باشد


توضیحات کامل :

از آنجائیکه سوریه یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ایران بویژه در منطقه ژئوپلیتیک شیعه است، شایسته آن است که امکانات، چالش‏ها و سناریوی مرتبط با تحولات جاری، عمیقاً مورد تامل و ژرف اندیشی قرار گیرد. این پژوهش در پی آن است که تجزیه و تحلیل و درک جدیدی از دوران گذار نظام بین‏الملل، از نظم کهن به نظم نوین بر بستر پدیده جهانی‏سازی و عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات، و آثار آن بر تحولات خاورمیانه و بطور مشخص کشور سوریه و بازتاب آن بر موقعیت ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران به دست دهد.

 

 


این پژوهش از منظر و نوع هدف، کاربردی است. از اینرو با تحلیل تاریخی و توصیفی و بررسی روابط علی بر بستر فرآیند تاریخی از یک سو و تحولات جاری منطقه خاورمیانه در تواصل، تواتر و توالی با چالش های استقرار نظم نوین بین الملل در پی آن است تا تصویر روشنی برای سیاستگذاران و سیاستمداران در عرصه سیاست خارجی کشور فراهم نماید تا با اتخاذ رویکرد واقع گرایانه در حفظ و تقویت منافع ملی کشور تلاش کنند. 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
فهرست مطالب


فصل اول :کلیات طرح    1
مقدمه                                         2
1-بیان مسئله                              3
2-اهداف تحقیق                        9
3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن                                9
4-سوالات و فرضیه های تحقیق                                                    9
5-مدل تحقیق (سازماندهی پژوهش)                                           10
6-متغیرها و واژه های كلیدی                                                       11
7-روش تحقیق                        20
8-قلمرو تحقیق                       21
9-جامعه و حجم نمونه           21
10-محدودیت ها و مشكلات تحقیق                                           21

روش شناسائی تحقیق                                     62
مقدمه                                       63
1-روش تحقیق                        63
2-جامعه آماری                       63
3-حجم نمونه و روش اندازه گیری                                             63
4-ابزار جمع آوری اطلاعات   63
5-روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                   63

 

منابع و مآخذ                         

          
        

لینک کمکی