فایل رایگان نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و تاثیر آن ها بر سیاست این كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و تاثیر آن ها بر سیاست این كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و تاثیر آن ها بر سیاست این كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد


توضیحات کامل :

چرا پس از سی سال از قطع رابطه میان دو كشور ایران و آمریكا ، این دو كشور هنوز موفق به برقراری دوباره این رابطه نشده اند و تمام تلاش ها در این زمینه نافرجام مانده است ؟این تحقیق در پی آن است تا نشان دهد كه عامل اصلی در این ارتباط نه ایران است و نه آمریكا بلكه متغیر سومی در این میان وجود دارد كه همواره مانع اصلی در برقراری ارتباط بین این دو كشور بوده است این متغیر سوم عبارت است از اسرائیل به عبارت دیگر تا زمانی كه این متغیر سوم نادیده گرفته شود علی رغم هرگونه نیت و تلاشی از طرف هر یك از دو طرف ایرانی یا آمریكایی برای برقراری رابطه ، این امر تقریبا غیرممكن به نظر می رسد هم چنان كه در طول سی سال گذشته و در مقاطع مختلف شاهد آن بوده ایم .

 

 

 

در تبیین جایگاه اسرائیل در رابطه بین ایران و آمریكا باید از یك طرف به سیاست های ضد اسرائیلی ایران اشاره كرد و از طرف دیگر به نقش اسرائیل در جهت محدودسازی روابط آمریكا با ایران و ترغیب آمریكا به مقابله گرایی با ایران .بنابراین از دو زاویه می توان این مسئله را مورد نگرش قرار داد یكی از زاویه بررسی سیاست های ضد اسرائیلی ایران كه خود می تواند موضوع یك تحقیق مستقل باشد و دیگری از زاویه ارزیابی نقش اسرائیل در ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی در آمریكا و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی این كشور به خصوص در قبال ایران .

 

 

به این ترتیب سوالی كه این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از این كه:

اسرائیل از چه نقش و كاركردی در محدودسازی روابط استراتژیك آمریكا و ایران برخوردار است و الگوهای رفتاری خود را در چه قالبی پیگیری می كند ؟

 

 


پاسخ این تحقیق به این سوال و در واقع فرضیه ای كه در پی اثبات آن است عبارت است از این كه این گروه های فشار اسرائیل محور در آمریكا هستند كه از طریق اعمال نفوذ در ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی در آمریكا و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی این كشور همواره مانع برقراری یك ارتباط و تعامل سازنده بین دو كشور آمریكا و ایران بوده اند و در جهت محدودسازی این رابطه و ترغیب آمریكا به مقابله گرایی با ایران اقدام كرده اند .

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و تاثیر آن ها بر سیاست این كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب

فصل اول : كلیات پژوهش              1
1-طرح مسئله                                2
2-سوالات پژوهش                        3
    الف-سوال اصلی                      3
    ب-سوالات فرعی                    4
3-متغیرهای دخیل در پژوهش                                   4
4-نمودار نظری                              5
5-چارچوب نظری                         6

    الف-تبیین نظری نقش گروه های فشار در فرآیند سیاستگذاری عمومی                         6

     ب-نظریه وابستگی متقابل فزاینده از دیدگاه جیمز روزنا               15
6-روش و اهداف پژوهش         19
7-ادبیات پژوهش                      20

 

 


فصل دوم : ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا                                29

1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی           31
   الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی        33
   ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل      34
2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا                     38
   الف-ساختار رسمی                38
         الف-1-رییس جمهور                                     40
         الف-2-وزارت امور خارجه                             41
         الف-3-كنگره                 43
   ب-ساختار غیر رسمی           44
       ب-1-رسانه ها                 44
       ب-2-اتاق های فكر         46
       ب-3گروه های فشار        52
3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی              66
   الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن                 72
   ب-محیط شكل گیری سیاست خارجی              76
   ج-مدل ها و سبك های تصمیم گیری در سیاست خارجی             82
   د-انواع تصمیمات سیاست خارجی                      86  
4-نمادهای كنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا                  88

 

 


فصل سوم : نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا        99

1-قدرت اسرائیل در ایالات متحده آمریكا           101
2- روابط ایالات متحده آمریكا و اسرائیل             104
3-گروه های فشار اسرائیل محور در ایالات متحده آمریكا                 113   
   الف-آیپك (كمیته امور عمومی آمریكا اسرائیل)                              116
   ب-نومحافظه كاران (صهیونیست های مسیحی)                              120

 

 

فصل چهارم : تاثیر گروه های فشار اسرائیل محور بر سیاست ایالات متحده آمریكا در قبال ایران از زمان روی كار آمدن نظام جمهوری اسلامی تا امروز                               137

1-روابط ایران و ایالات متحده آمریكا پس از انقلاب اسلامی            139 
2-روابط ایران و اسرائیل پس از انقلاب اسلامی                                   143
3-جایگاه ایران در سیاست امنیتی اسرائیل         149
4-ایران هراسی ، راهبرد گروه های فشار اسرائیل محور در آمریكا برای مقابله با ایران 156
5-راهبرد آمریكا در قبال ایران از سال 1979 تا امروز و نقش گروه های فشار اسرائیل محور                      164
   الف-دهه 1990 و راهبرد مهار دوگانه              167
   ب-تحولات 11سپتامبر 2001 و راهبرد تحول منطقه ای             174
   ج-راهبرد آمریكا در برابر ایران هسته ای : رویارویی یا همراهی ؟                                 181

نتیجه گیری                                191

منابع         195


 

لینک کمکی