فایل رایگان ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا :

دید کلی :
در این پایان نامه به ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا مهمترین ابر قدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.


توضیحات کامل :

این پایان نامه تحت عنوان ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا پس از ارائه شناختی كلی از مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی مبتنی بر تقسیم بندی آن به ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی ، در ادامه مصادیق هر یك از این دو نوع ساختار در كشور آمریكا مورد بررسی قرار گرفت و از جمله با نگاهی به نسبت دقیق تر نقش و كاركرد گروه های فشار به عنوان یكی از نهادهای تشكیل دهنده ساختار غیر رسمی سیاستگذاری خارجی در این كشور مورد توجه قرار گرفت .

 

 

 

تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی،  و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده  است. 

 

 

 


گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد.

 

 

 


سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند.   
در این پایان نامه به "ساختار"  و "فرایند"  تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابر قدرت در جهان کنونی پرداخته و  تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.

 

 

 

 

 


فایل رایگان ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا
فهرست مطالب

ساختار و فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا                                29
1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی           31
   الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی        33
   ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل      34

2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا                     38

   الف-ساختار رسمی                38
         الف-1-رییس جمهور                                     40
         الف-2-وزارت امور خارجه                             41
         الف-3-كنگره                 43
   ب-ساختار غیر رسمی           44
       ب-1-رسانه ها                 44
       ب-2-اتاق های فكر         46
       ب-3گروه های فشار        52
3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی              66

   الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن                 72

   ب-محیط شكل گیری سیاست خارجی              76
   ج-مدل ها و سبك های تصمیم گیری در سیاست خارجی             82
   د-انواع تصمیمات سیاست خارجی                      86  

4-نمادهای كنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا                  88

 

منابع         


 

لینک کمکی