فایل رایگان طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی تشریح می شوند


توضیحات کامل :

اسلبی و گوارا  (2003) مهارت های اجتماعی را مترادف با سازگاری اجتماعی می دانند. از نظر آنها مهارت های اجتماعی، عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی به طوری که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. واژه مهارت و شایستگی نیز در برخی مواقع برای تعریف مهارت های اجتماعی به کار رفته است، در این تعریف، مهارت یک نوع توانایی به خصوص برای عملکرد مناسب در طول انجام یک فعالیت در نظر گرفته شده است. شایستگی نیز به کیفیت عملکرد فرد، ضمن انجام فعالیت اشاره می کند (مور ، 2008).

 

 


برای درک بهتر مهارت های اجتماعی و ابعاد آن به تقسیم بندی ماتسون و همكاران (1990، به نقل از یوسفی و خیّر،1381) که  شامل پنج دسته عمده مهارت-های اجتماعی است و ارتباطات متقابل بین کودک و همسالان و کودک و بزرگسالان را بهبود می بخشد، پرداخته می شود. این مجموعه رفتارها شامل مهارت های اجتماعی مناسب، جسارت نامناسب، تكانشی عمل كردن و سركش بودن، اطمینان زیاد به خود داشتن و حسادت (گوشه گیری) می باشد.

 

 

 

 


مهارت های اجتماعی مناسب ، در برگیرنده رفتارهایی اجتماعی نظیر داشتن ارتباط دیداری با دیگران و اشتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و مؤثر است.جسارت نامناسب ، مشتمل بر رفتارهایی مانند دروغ گفتن، كتك كاری، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صداهای ناهنجار و ناراحت كننده و زیر قول زدن می-باشد.تكانشی عمل كردن و سركش بودن ، رفتارهایی از قبیل به آسانی عصبانی شدن، یك دندگی و لجبازی را در بر دارد.اطمینان زیاد به خود داشتن ، دربردارنده رفتارهایی در مورد به خود نازیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن است.حسادت (گوشه گیری) ، كه در بردارنده تنهایی و حسادت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی
فهرست مطالب 

مهارت اجتماعی
در این تعریف مهارت اجتماعی به چهار طبقه تقسیم می شود:
2-1-2-1- ابعاد مهارت اجتماعی
2-1-3- مفهوم تعامل دانش آموز
2-1-3-1- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز
2-1-3-1-1-  الگوی انگیزشی 
2-1-3-1-2- الگوی آشنایی - مشارکت 
2-1-3-1-3- نظریه کنترل اجتماعی 
2-1-3-1-4- نظریه دلبستگی 
2-1-3-2- تعامل رفتاری
2-1-3-3- تعامل عاطفی
2-2- تحقیقات پیشین     37
2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری - عاطفی     37
2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی     39
2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری - عاطفی     40
2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی     41
2-3- نتیجه گیری     42

فایل رایگان طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی
فهرست منابع و مآخذ     

لینک کمکی