فایل رایگان بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مقایسه رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین حسابرسان و پرستاران می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه مقایسه رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین حسابرسان و پرستاران می باشد.پژوهش حاضر علاوه بر تایید یافته های پژوهش های قبلی، نشان داد که رابطه منفی فرسودگی شغلی و سلامت روانی علاوه بر اینکه در بین حسابرسان وجود دارد، در بین پرستاران نیز بارز و معنادار است. عبدی ماسوله و همکاران (1386) نیز در پژوهشی روی 200 نفر از پرستاران به این نتیجه دست یافتندکه رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روان در سطح 001/0 معنادار است.

 

 


     نکته ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت اما در پژوهش‌های قبلی به آن توجهی نشده بود، تفاوت بین این دو متغیر بین حسابرسان و پرستاران بود. در این پژوهش دو نمونه 100 نفره از حسابرسان و پرستاران مورد آزمون قرار گرفتند و ملاحظه شد که این دو متغیر در هر دو گروه به یک میزان وجود دارد و در هر دو گروه رابطه منفی بین هر دو متغیر برقرار است.

 

 

 


     یافته های این پژوهش مکمل یافته های پژوهش های قبلی هستند. این یافته ها تاکید می کنند که اهمیت توجه به مسئله فرسودگی شغلی در محیط‌های کاری مختلف بسیار بالاست. چرا که مستقیما سلامت روان کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند که به نوبه خود بر بازده کاری آنها تاثیر خواهد گذارد. بنابراین توجه به مقوله سلامت روانی در محل کار می بایست در اولویت مسئولان و صاحبان صنایع و کار قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان
فهرست مطالب
1-    فصل اول: كلیات تحقیق    2
1-1-    مقدمه    2
1-2-    بیان مساله    2
1-3-    اهمیت تحقیق    5
1-4-    اهداف تحقیق    5
1-5-    فرضیه‌های تحقیق    5
1-6-    روش‌شناسی تحقیق    6
1-6-1-    نوع و روش تحقیق    6
1-6-2-    جامعه مورد مطالعه    6
1-6-3-    نمونه و روش نمونه‌گیری    6
1-6-4-    ابزار تحقیق    7
1-6-4-1-    مقیاس فرسودگی شغلی پینس و ارونسون    7
1-6-4-2-    پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ    7
1-6-5-    روش گردآوری داده‌ها    7
1-6-6-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    8
1-7-    تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
1-7-1-    فرسودگی شغلی    8
1-7-1-1-    تعریف مفهومی    8
1-7-1-2-    تعریف عملیاتی    9
1-7-2-    سلامت روان    9
1-7-2-1-    تعریف مفهومی    9
1-7-2-2-    تعریف عملیاتی    9

 

 

2-    فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارجوب نظری    11
2-1-    مقدمه    11
2-2-    مروری بر مهمترین نظریه‌های موجود    11
2-2-1-    مدل انتظارات کار-کنترل    11
2-2-2-    نظریه توازن میان میزان تلاش و پاداش    12
2-2-3-    تئوری حفظ منابع    12
2-2-4-    سایر نظریات    13
2-3-    فرسودگی شغلی    13
2-3-1-    مفهوم فرسودگی شغلی    13
2-3-2-    عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی    14
2-3-2-1-    عوامل فردی    14
2-3-2-2-    عوامل سازمانی    15
2-3-2-3-    عوامل رابطه‌ای    17
2-3-3-    پیامدهای فرسودگی شغلی    18
2-3-3-1-    پیامدهای جسمی    18
2-3-3-2-    پیامدهای روانی    18
2-3-3-3-    پیامدهای شغلی    19
2-4-    سلامت روان    19
2-5-    پیشینه تحقیق    23
2-5-1-    تحقیقات خارجی    23
2-5-2-    تحقیقات داخلی    24
2-6-    خلاصه فصل    25

 

 


3-    فصل سوم: روس تحقیق    28
3-1-    نوع و روش تحقیق    28
3-2-    جامعه مورد مطالعه:    28
3-3-    نمونه و روش نمونه‌گیری    28
3-4-    ابزار تحقیق    29
3-4-1-    مقیاس فرسودگی شغلی پینس و ارونسون    29
3-4-2-    پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ    30
3-5-    شیوه انجام تحقیق    30
3-5-1-    روش گردآوری داده‌ها    30
3-5-2-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    31

 


4-    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها    33
4-1-    مقدمه    33
4-2-    یافته های توصیفی    33
4-3-    یافته های استنباطی    36
4-4-    آزمون فرضیه ها    37
4-5-    تحلیل های جانبی    44

 


5-    فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها    48
5-1-    مقدمه    48
5-2-    بحث و نتیجه گیری    48
5-3-    محدودیت های پژوهش    50
5-4-    پیشنهادات    50
5-4-1-    پیشنهادات پژوهشی    50
5-4-2-    پیشنهادات کاربردی    51

 


منابع فارسی    53
منابع لاتین    57

 


پیوست الف- توضیحات و پرسشهای دموگرافیک    63
پیوست ب- مقیاس فرسودگی شغلی پینس و ارونسون (BM)    64
پیوست ج- پرسشنامه سلامت عمومی    66

 

 

 

فایل رایگان بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان
فهرست جداول
جدول ‏4 1: فراوانی شرکت کنندگان بر اساس شغل، جنسیت و تاهل    33
جدول ‏4 2: میانگین و انحراف معیار سن و سنوات خدمت شرکت کنندگان به تفکیک شغل    34
جدول ‏4 3: میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن برای گروه حسابرس    35
جدول ‏4 4: میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن برای گروه پرستار    35
جدول ‏4 5: نتایج آزمون t برای بررسی تفاوت دو گروه در سن و سنوات خدمت    36
جدول ‏4 6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع متغیرها    37
جدول ‏4 7: ضرایب همبستگی فرسودگی شغلی با سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن در گروه حسابرسان    40
جدول ‏4 8: ضرایب همبستگی فرسودگی شغلی با سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن در گروه پرستاران    41
جدول ‏4 9: نتایج آزمون t برای بررسی تفاوت دو گروه در فرسودگی شغلی    42
جدول ‏4 10: نتایج آزمون t برای بررسی تفاوت دو گروه در سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن    43
جدول ‏4 11: میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن برای افراد مجرد    44
جدول ‏4 12: میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن برای افراد متاهل    45
جدول ‏4 13: نتایج آزمون t برای بررسی تفاوت افراد مجرد و متاهل در فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن    46

 فایل رایگان بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان
فهرست نمودارها
نمودار  ‏4 1: توزیع نمرات کل نمونه در فرسودگی شغلی و مقایسه گرافیکی آن با توزیع نرمال    38
 نمودار  ‏4 2: توزیع نمرات کل نمونه در سلامت روانی و مقایسه گرافیکی آن با توزیع نرمال    39 
 


 

لینک کمکی