فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری مقایسه رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین حسابرسان و پرستاران می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این مبانی نظری بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان می باشد.  در این فصل پیشینه پژوهشی مربوط به متغیرهای این تحقیق در چارچوب مسأله طرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مهم ترین نظریات موجود در زمینه روابط میان شرایط محیط کار و وضعیت عملکرد و سلامتی فرد مطرح شده است.

 

 

 

 

 

سپس با بررسی مفهوم فرسودگی شغلی از نظر صاحب نظران، به مرور ادبیات پژوهشی مربوط به فرسودگی شغلی پرداخته شده است؛ در این مسیر به پژوهش-های مختلفی درباره علل و پیامدهای فرسودگی شغلی در ابعاد مختلف زندگی فردی و شغلی اشاره شده است. در ادامه با طرح مفهوم سلامت روانی، مهم ترین پژوهش‌های مطرح شده در این زمینه مرور شده است. در مرحله بعد، پژوهش‌هایی که به رابطه میان فرسودگی شغلی و سلامت روانی پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این بررسی با نگاه به مشاغل مختلف و به ویژه حسابرسی و پرستاری صورت گرفته است. در نهایت در انتهای فصل، جمع بندی خلاصه ای از بررسی این ادبیات ارائه شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان
فهرست مطالب
1-    فصل اول: كلیات تحقیق    2
1-1-    مقدمه    2
1-2-    بیان مساله    2
1-3-    اهمیت تحقیق    5
1-4-    اهداف تحقیق    5
1-5-    فرضیه‌های تحقیق    5
1-6-    روش‌شناسی تحقیق    6
1-6-1-    نوع و روش تحقیق    6
1-6-2-    جامعه مورد مطالعه    6
1-6-3-    نمونه و روش نمونه‌گیری    6
1-6-4-    ابزار تحقیق    7
1-6-4-1-    مقیاس فرسودگی شغلی پینس و ارونسون    7
1-6-4-2-    پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ    7
1-6-5-    روش گردآوری داده‌ها    7
1-6-6-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    8
1-7-    تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
1-7-1-    فرسودگی شغلی    8
1-7-1-1-    تعریف مفهومی    8
1-7-1-2-    تعریف عملیاتی    9
1-7-2-    سلامت روان    9
1-7-2-1-    تعریف مفهومی    9
1-7-2-2-    تعریف عملیاتی    9

 

 

2-    فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارجوب نظری    11
2-1-    مقدمه    11
2-2-    مروری بر مهمترین نظریه‌های موجود    11
2-2-1-    مدل انتظارات کار-کنترل    11
2-2-2-    نظریه توازن میان میزان تلاش و پاداش    12
2-2-3-    تئوری حفظ منابع    12
2-2-4-    سایر نظریات    13
2-3-    فرسودگی شغلی    13
2-3-1-    مفهوم فرسودگی شغلی    13
2-3-2-    عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی    14
2-3-2-1-    عوامل فردی    14
2-3-2-2-    عوامل سازمانی    15
2-3-2-3-    عوامل رابطه‌ای    17
2-3-3-    پیامدهای فرسودگی شغلی    18
2-3-3-1-    پیامدهای جسمی    18
2-3-3-2-    پیامدهای روانی    18
2-3-3-3-    پیامدهای شغلی    19
2-4-    سلامت روان    19
2-5-    پیشینه تحقیق    23
2-5-1-    تحقیقات خارجی    23
2-5-2-    تحقیقات داخلی    24
2-6-    خلاصه فصل    25

 

 


منابع فارسی    53
منابع لاتین    57

 

 


 

لینک کمکی