فایل رایگان پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض كار و خانواده می باشد


توضیحات کامل :

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی  است که با هدف تعیین رابطه بین مدل رضایت شغلی بر اساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج انجام شد .  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان  زن شاغل در دانشگاه های شهر یاسوج بوده است ، که تعداد کل کارمندان  260 نفر می باشد .

 

 

 


همانطور كه می دانیم كاركنان راضی كاركنان كار آمدتری می باشند به همین علت در سالیان اخیر تحقیقات زیادی روی این متغیر انجام شده تا به عوامل موثر ومیزان تاثیرگذاری برآن مشخص گردد .از آنجا كه طبق پژوهشهایی كه روی رضایت شغلی به انجام رسیده مشخص شده است كه فرسودگی شغلی كاركنان می تواند عامل كاهنده رضایت شغلی باشد وهمچنین تعارض میان كار وخانواده به نوبه خود باعث كاهش رضایت شغلی می شود  به همین منظور در تحقیق حاضر به دنبال تعیین تاثیرات این دو متغیر بر رضایت شغلی هستیم .ضمن اینكه عمده پژوهشهایی كه روی رضایت شغلی در ایران صورت گرفته عوامل مثبت را بررسی كرده اند برآن شدیم تا دو عامل منفی تاثییرگذار بر این متغیر (فرسودگی شغلی وتعارض كار- خانواده ) را مورد بررسی قرار دهیم .

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل
فهرست مطالب
چكیده    1


فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    5
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش    13
1-4- اهداف پژوهش    15
1-5- هدف اصلی:    15
1-6- اهداف فرعی:    15
3-2 - روش پژوهش    65
3-3- جامعه آماری    65
3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری    65
3-5- ابزار گردآوری داده ها    66
3-5-1- اطلاعات جمعیت شناختی    66
3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی    71
3-5-2-1- سنجش روایی و پایایی    71
3-5-3- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ    72
3-5-3-1- روش نمره گذاری    73
3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی    74
3-5-4- پرسشنامه تعارض كار و خانواده    76
3-5-4-1- سنجش روایی و پایایی    76
3-6-  روش تجزیه و تحلیل داده ها    81
3-7- روش اجرای تحقیق :    81

 

 


منابع 
منابع فارسی    
منابع لاتین    

 

 


 

لینک کمکی