فایل رایگان ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد.


توضیحات کامل :

امروزه یکی از بحرانی ترین مسائل زندگی، کار در جهان پیچیده صنعتی میباشد و تعداد زیادی از افراد و نیروهای انسانی با مشکل استرس و در نهایت فرسودگی شغلی در گیرند و منابع زیادی در اثر آن از بین   می رود(ابطحی،1370) علاوه بر تاثیرات منفی فرسودگی شغلی بر اشخاص ، سازمانها نیز با عواقب مهم و هزینه های مربوط به فرسودگی شغلی روبرو می شوند.( سید جوادین ، 1387) مدیران می توانند با بالا بردن کیفیت زندگی کاری ، زمینه فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش دهند.

 

 

 

 


سازمانهای امروزی جهت ماندگاری و حیات اثربخش در دنیای پر رقابت امروزی نیاز به رسیدگی به كیفیت زندگی كاری كاركنان خود دارند و این مهم را با اجرای برنامه های چند ساله كیفیت زندگی كاری و قرار دادن این برنامه جزو سیاستها و رویه های ثابت سازمانی تحقق می بخشد.لذا با توجه به مسائل كلی كه در بالا مطرح شد. می توان بیان كرد توجه به متغیرهای كیفیت زندگی كاری و فرسودگی شغلی  هر دو از عوامل اثرگذار سازمانی می باشد و حل مشكلات ناشی از آنها می تواند در اداره امور سازمان به مدیران رده بالای سازمانها (ازجمله مدیران واحدهای دانشگاهی ) كه بیش از همه می توانند در حل این مسائل تاثیر گذار باشند،كمك شایانی نمایند.

 

 

 

 


در این تحقیق، نمونه مورد نظر 170 نفر از كاركنان دانشكده های دانشگاه آزاد اسلامشهر بودند و تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت . داده های خام از دو پرسشنامه كیفیت زندگی كاری و پرسشنامه فرسودگی شغلی بدست آمد و با استفاده از نرم افزار spss  و توسط آزمونهای  ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش    5
1ـ مقدمه:    5
2-بیان مسئله :    7
3-اهمیت وضرورت مسئله:    10
4-اهداف تحقیق:    12
1ـ تعاریف نظری متغیرهای پژوهش:    14
تعریف عملیاتی:    17
کارکنان:    17

 

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش    19
بخش اول: كیفیت زندگی كاری:    19
تاریخچه مختصر کیفیت زندگی کاری :    20
اهمیت كیفیت زندگی كاری:    21
افت كیفیت زندگی کاری و كم كاری :    33
برداشتهای نادرست از کیفیت زندگی کاری :    36
اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری    38
مزایا و فواید برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری    38
موانع برنامه‌های کیفیت زندگی کاری    40
خشنودی توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری :    41
بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری:    42

بخش دوم :فرسودگی شغلی:    44
مرحله تجربی:    47
تعاریف مختلف فرسودگی شغلی:    51
نشانه های فرسودگی شغلی:    53
1) تحریك پذیری فزاینده    56
ابعاد فرسودگی شغلی:    56
1-خستگی عاطفی:    57
2-مسخ شخصیتی وبدبینی:    57
3-احساس بی فایده بودن وناکارآمدی :    58
پیشینه پژوهش در جهان:    78

 

 


فصل سوم:روش اجرای پژوهش    86
مقدمه:    86
روش تحقیق:    86
جامعه آماری:    87
حجم نمونه و روش نمونه گیری:    87
روشهای گردآوری اطلاعات:    88
ابزارهای اندازه گیری:    89
جدول (1ـ3) همبستگی بین مقیاسهای فرسودگی شغلی MBI    91
روایی ابزار اندازه گیری :    91
پایایی ( قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری) :    93
جدول (2-3) :ضریب آلفای كرونباخ برای مولفه های فرسودگی شغلی    94
جدول (3-3): ضریب آلفای كرونباخ برای مولفه های كیفیت زندگی كاری    94
روش تجزیه و تحلیل داده ها:    95

 

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها    97
مقدمه:    97
4-1 توصیف نمونه ها:    97
1ـ جنسیت نمونه ها    97
2ـ  ترکیب سنی    99
3ـ وضعیت تأهل    100
4- تعداد فرزندان    101
5- سابقه کار    102
6ـ میزان تحصیلات    103
جدول (4-6): تركیب نمونه از نظر تحصیلات    103
7ـ وضعیت همکاری    104
4-2 توصیف آماری متغیرهای تحقیق    105
2)مسخ شخصیت    107
جدول (4-10) : سوال های مولفه عدم موفقیت فردی از پرسشنامه فرسودگی شغلی    109
مولفه های كیفیت زندگی كاری:    110
4-3- میانگین متغیر ها به تفکیک جنسیت    120
4-4 ) آمار استنباطی    122
4-4-1 ) بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده ها    122
4-4-2) آزمون فرضیات تحقیق    123
4-4-2-1)بررسی سوال اصلی تحقیق    123

 

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری    131
مقدمه:    131
5-1 نتایج كلی حاصل از پژوهش، حاكی از آن است:    134
5-2 بررسی سوال اصلی تحقیق    137
پیشنهادات:    141
محدودیتهای پژوهش:    143
منابـع    144
چ    144
فایل رایگان ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان
فهرست منابع:    144
الف) منابع فارسی:    145
ضمائم    150
پرسشنامه    151


 

لینک کمکی