فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان می باشد.پژوهش حاضر نیز از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی می‌باشد.همچنین پژوهش حاضر از نوع روش همبستگی یا همخوانی است.

 

 

 


در این تحقیق متغیر مستقل فرسودگی شغلی است که بر اساس مدل فرسودگی شغلی مسلچ  دارای سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی می‌باشد.در این تحقیق متغیر وابسته سلامت روانی است که بر اساس مدل سلامت عمومی‌گلدبرگ (GHQ-28) می‌باشد.قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه ادارات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی می‌باشد.جامعه آماری این تحقیق را كلیه كاركنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی به تعداد 82 نفر می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 ) مقدمه    1
1-2 ) بیان مسئله    1
1-3 ) ضرورت و اهمیت موضوع    3
1-4 ) اهداف تحقیق    5
1-4-1 ) هدف اصلی    5
1-4-2 ) اهداف فرعی    5
1-5 سوالات تحقیق    5
1-5-1 ) سوال اصلی    5
1-5-2 ) سوالات فرعی    5
1-6 ) فرضیات تحقیق    5
1-6-1 ) فرضیه اصلی    5
1-6-2 ) فرضیه‌های فرعی    6
1-7 ) روش تحقیق    6
1-7-1 ) نوع روش تحقیق    6
1-7-2 ) روش گردآوری اطلاعات    6
1-7-3 ) ابزار گردآوری اطلاعات     6
1-7-4 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    7
1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گیری    7
1-7-6 ) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    7
1-7-7) جامعه آماری    7
1-8 )تعریف مفاهیم و اصطلاحات    8
1-8-1 ) تعاریف نظری متغیرها    8
1-8-2 ) تعاریف عملیاتی متغیرها    9

 

روش تحقیق
3-1 ) مقدمه    65
3-2 ) روش تحقیق    65
3-3 ) متغیر‌های تحقیق    67
3-3-1 ) متغییر مستقل    67
3-3-2 ) متغیر وابسته    67
3-4 ) تعاریف عملیاتی متغیرها    67
3-5 ) جامعه و نمونه آماری    68
3-5-1 ) قلمرو مکانی تحقیق    68
3-5-2 ) قلمرو زمانی تحقیق    68
3-5-3 ) جامعه آماری    68
3-5-4 ) نمونه آماری    69
3-6 ) روش گردآوری داده‌ها    69
3-6-1 ) روش کتابخانه ای    69
3-6-2 ) روش میدانی    69
3-7 ) ابزار اندازه‌گیری    70
3-8 ) پایایی و روایی پرسشنامه    72
3-8-1 ) روایی    72
3-8-1-1 ) روایی محتوا    73
3-8-1 ) پایایی    73
3-9 ) تجزیه و تحلیل داده‌ها    75
3-9-1 ) آمار توصیفی    75
3-9-2 ) آمار استنباطی    75
3-9-2-1 ) آزمون ضریب همبستگی    75

 

 


منابع و مآخذ
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  


 

لینک کمکی