فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراكز آموزشی درمانی رشت  می باشد.


توضیحات کامل :

این پژوهش مطالعه ای توصیفی همبستگی  می باشدکه در آن به تعیین ارتباط فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران پرداخته می شود . پژوهشگر با توجه به هدف مورد نظر، همبستگی و رابطه بین ابعاد فرسودگی و حمایت شغلی پرستاران را بررسی كرده و با تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده نشان  داد كه هر یك از ابعاد فرسودگی در پرستاران با حمایت شغلی از چه رابطه آماری برخوردار است. 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران
فهرست مطالب
فصل اول     
بیان مسئله    2
هدف كلی     6
اهداف پژوهش    6
فرضیه پژوهش    6
سوالات پژوهش    .7
تعاریف واژه ها    7
پیش فرض ها    9
محدودیت های پژوهش    9
جامعه پژوهش     34
نمونه پژوهش     35
روش نمونه گیری    35
مشخصات واحد های مورد پژوهش     36
محیط پژوهش     36
ابزار گرد آوری اطلاعات     36
تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گرد آوری اطلاعات    38
روش گرد آوری داده ها    39
روش تجزیه و تحلیل داده ها    40
ملاحظات اخلاقی    43

 

منابع

 

لینک کمکی