فایل رایگان رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و روشهای مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و روشهای مقابله با آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه تشریح فایل رایگان رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و روشهای مقابله با آن می باشد


توضیحات کامل :

 فاربر در زمینه تعاریف ارائه شده در مورد فرسودگی شغلی (1983) نتیجه می گیرد كه كلیه محققین در تعریف این پدیده روی چند نكته اتفاق نظر دارند :

 

فرسودگی شغلی به نحوی با زندگی مدرن و ثانیاً به محیط كاری مربوط می شود. اما نكته اساسی در این تعاریف این است كه تقریباً كلیه محققین به طریقی فرسودگی شغلی را در ارتباط با تنیدگی شغلی می دانند طبق تعریف تنیدگی عبارت است از: یك نشانه درونی به محیط فیزیكی، اجتماعی یا روانی كه تعادل را در معرض تهدید قرار می دهد.

 

 

رویكرد های متفاوت به فرسودگی شغلی وجود دارد:

الف) رویكرد بالینی  : فروید نبرگر (1979) كسی بود كه اولین بار به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار بخشیده، وی فرسودگی را یك حالت خستگی و تحلیل رفتگی می داند كه از كار سخت و بدون انگیزه و علاقه ناشی می شود و ایشان با رویكرد بالینی سبب شناسی، علائم، روند وسیر بالینی و درمان آن را در مقاله ای در سال 1979 انتشار داده تشریح كرده است.

 

 

وی معتقد است كه سندرم افسردگی خودش را به صورت علائم مختلف نشان می دهد كه این علائم و شدت آنها از یك شخص به شخص دیگر تفاوت دارد و آن معمولاً یكسال بعد از موقعیكه شخص در یك اداره یا موسسه كار می كند، شروع می شود. اما اینكه چه گروهی از كاركنان بیشتر احتمال فرسودگی شغلی را دارند.

 

...

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و روشهای مقابله با آن
فهرست مطالب
ـ تعاریف نظری فرسودگی شغلی
تعاریف مختلف فرسودگی شغلی:    9
نشانه های فرسودگی شغلی:    11
1) تحریك پذیری فزاینده    14
ابعاد فرسودگی شغلی:    15
1-خستگی عاطفی:    15
2-مسخ شخصیتی وبدبینی:    16
3-احساس بی فایده بودن وناکارآمدی :    16
دلایل فرسودگی شغلی:    17
الف) عوامل محیطی:    17
1) ویژگیهای شغلی:    17
2) ویژگیهای سازمانی:    18
3-  ویژگیهای حرفه ای:    18
ب) عوامل فردی:    20
1) ویژگیهای جمعیت شناختی    20
2) ویژگیهای شخصیتی    21
3) گرایشات شغلی    22
رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی:    22
رویكرد تبادلی چرنیس    23
رویكرد روانشناختی- اجتماعی    24
مدلهای فرسودگی شغلی:    25
ب) مدل منابع- نیازهای شغلی:    27
كاهش فرسودگی شغلی:    28
راهبردها و تغییرات فردی:    29
راهبردها و تغییرات سازمانی:    29
جدول (2ـ2) روشهای مقابله با فرسودگی شغلی توسط موس ویلنبگر    30
پیشینه پژوهش در ایران
پیشینه پژوهش در جهان:    37


فایل رایگان رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی و روشهای مقابله با آن
فهرست منابع:    44

لینک کمکی