فایل رایگان فصل دوم مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی می باشد. این نمونه فصل دوم فرسودگی شغلی می تواند یک ساختار کامل در مورد یک متغیر را برای فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت باشد.

 

 

تعاریف مختلف فرسودگی شغلی:

  1. هربرت فرویدنبرگر (1975): فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی یا ناكامی می داند كه به علت از خود گذشتگی فرد، روش زندگی یا ارتباطی كه منجر به وصول نتیجه دلخواه نمی‌شوند، به وجود می‌آید.
  2. لنگستر (1988): فرسودگی شغلی را انطباق ناموثر با تنیدگی بیان می كند.
  3. اولویچ و برادسكی (1980): این پدیده را به صورت فقدان پیشرونده معنویت ها، انرژی ، اهداف فردی و به عنوان نتیجه ای از شرایط سخت شغلی توصیف كرده اند.

 

 

 

 


حسنی  در پژوهشی تحت عنوان " بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان زن ریاضی و هنر دبیرستانهای عادی شهر تهران" نشان داد كه هیچ یك از فرضیه های وی از لحاظ آماری معنادار نبودند و از لحاظ آماری نمونه مورد مطالعه فرسودگی شغلی نداشتند مبنی بر اینكه بین میزان فرسودگی شغلی معلمان ریاضی و هنر در ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس موفقیت فردی تفاوت معناداری وجود نداشت.بین میزان فرسودگی شغلی معلمان زن متاهل و مجرد ریاضی و هنر درهمین سه بعد تفاوت معناداری وجود نداشت.بین میزان فرسودگی شغلی معلمان ریاضی و هنری در سه بعد فرسودگی شغلی به لحاظ رابطه رشته تحصیلی با رشته مورد تدریس تفاوت معناداری وجود نداشت، همچنین به لحاظ سابقه كار، منطقه مورد تدریس، فاصله محل كار .

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل دوم مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی
فهرست مطالب
ـ تعاریف نظری    2
فرسودگی شغلی:    3
مرحله تجربی:    5
تعاریف مختلف فرسودگی شغلی:    9
نشانه های فرسودگی شغلی:    11
1) تحریك پذیری فزاینده    14
ابعاد فرسودگی شغلی:    15
1-خستگی عاطفی:    15
2-مسخ شخصیتی وبدبینی:    16
3-احساس بی فایده بودن وناکارآمدی :    16
دلایل فرسودگی شغلی:    17
الف) عوامل محیطی:    17
1) ویژگیهای شغلی:    17
2) ویژگیهای سازمانی:    18
3-  ویژگیهای حرفه ای:    18
ب) عوامل فردی:    20
1) ویژگیهای جمعیت شناختی    20
2) ویژگیهای شخصیتی    21
3) گرایشات شغلی    22
رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی:    22
رویكرد تبادلی چرنیس    23
رویكرد روانشناختی- اجتماعی    24
مدلهای فرسودگی شغلی:    25
ب) مدل منابع- نیازهای شغلی:    27
كاهش فرسودگی شغلی:    28
راهبردها و تغییرات فردی:    29
راهبردها و تغییرات سازمانی:    29
جدول (2ـ2) روشهای مقابله با فرسودگی شغلی توسط موس ویلنبگر    30
پیشینه پژوهش در ایران
پیشینه پژوهش در جهان:    37


فایل رایگان فصل دوم مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی
فهرست منابع:    44

لینک کمکی