فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

فرسودگی شغلی یك سازه چند بعدی است كه شامل خستگی(تحلیل)عاطفی، خودگم كردگی(مسخ شخصیت) و احساس عدم موفقیت فردی می‌شود(مسلچ و جکسون ، 1981). و در میان افرادی كه با مردم كار می‌كنند به میزان‌های متفاوت اتفاق می‌افتد(هاکانن  و همکاران، 2006). جهت اندازه‌گیری فرسودگی شغلی از مدل فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) استفاده شده است که فرسودگی را در 3 بعد اندازه‌گیری می‌کند و در نهایت مجموع نمرات حاصل از پرسشنامه 22 سوالی فرسودگی شغلی مسلچ، میزان فرسودگی شغلی کارکنان را مشخص خواهد نمود.

 

 

 


« فرویدنبرگر» به عنوان اولین كسی كه از واژه فرسودگی شغلی با مضمون امروزی آن استفاده كرده است، مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار از سوی فرودنبرگر در سا ل 1974 معرفی شد.  وی فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناكامی‌می‌داند كه ناشی از ارتباطات و روابط شغلی است كه به وصول نتیجه دلخواه منجر نمی‌شود(آیکن  و همکاران، 2009: 895). باید توجه كرد، فرسودگی شغلی نوعی بیماری است كه دارای علایم و نشانه‌های جسمی‌و روحی دیگری نیز هست و نباید این نوع خستگی مزمن را با خستگی‌های معمولی و زودگذر اشتباه كرد.

 

 

 

 


نمونه پیشینه داخلی فرسودگی شغلی کارکنان

طاهری و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌در معلمان دبیرستان‌های شهر آبادان در سال 1390 پرداختند. این پژوهش از نوع توصیفی ـ مقطعی بوده و نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفته است. حجم نمونه در این مطالعه، شامل معلم از دبیرستان‌های شهر آبادان بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و از سه بخش اطلاعات دموگرافیك، پرسشنامه  فرسودگی شغلی مسلچ و پرسشنامه سلامت عمومی‌گلدبرگ تشكیل شده بود.

 

 

 


نمونه پیشینه خارجی فرسودگی شغلی کارکنان

سینگ و سوآر  (2013) پیامدهای سلامتی ناشی از فرسودگی شغلی را بین 372 نفر از سازندگان نرم افزار بررسی نمودند و نشان دادند که فرسودگی شغلی بر سلامتی جسمی، روانی و رفتاری مضر است. هچنین عنوان نمودند رفاه ذهنی، حمایت اجتماعی و تمرین یوگا و مدیتیشن بطور ویژه می‌تواند از اثرات فرسودگی شغلی بر سلامتی جلوگیری نماید. همچنین فرسودگی شغلی بیشترین تاثیر مضر را بر روی سلامت روانی می‌گذارد و حمایت اجتماعی بیشترین تاثیر را در جلوگیری از آن ایفا می‌کند. 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان
فهرست مطالب

فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی کارکنان

2-1 ) مقدمه    11
2-2 )  تاریخچه فرسودگی شغلی    12
2-3 ) تعاریف فرسودگی شغلی    13
2-4 ) مدل‌های فرسودگی شغلی    16
2-4-1 ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون    19
2-5 ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی    20
2-5-1 ) عوامل فردی  و بین فردی    23
2-5-2 ) عوامل سازمانی    23
2-6 ) علائم فرسودگی شغلی    24
2-7 ) پیامدهای فرسودگی شغلی    25

2-18 ) پیشینه تحقیق  در مورد فرسودگی شغلی کارکنان   52

2-18-1 ) تحقیقات انجام شده داخلی فرسودگی شغلی کارکنان    52

2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجی فرسودگی شغلی کارکنان    58


 چارچوب نظری تحقیق    


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی    

 

لینک کمکی