فایل رایگان پرسشنامه حمایت شغلی، حمایت همکار و حمایت مسئول برگرفته از اسپونر 2004

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه حمایت شغلی، حمایت همکار و حمایت مسئول برگرفته از اسپونر 2004 :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت شغلی، حمایت همکار و حمایت مسئول برگرفته از اسپونر 2004


توضیحات کامل :

حمایت شغلی به درك افراد از حمایت اجتماعی در دسترس در محل كار ازجانب سوپروایزرها و همكاران بر می گردد (37). حمایت شغلی در محیط های كاری با 5   اصل زیر تعریف می شود: 1 - وجود تعداد كافی کارکنان 2- مدیریت پرستاری قوی 3- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 4- وجود یك الگو یا مدل مراقبتی (در مقابل مدل پزشكی) و 5- همیاری موثر پزشك و پرستار (22)   

 

 

در پرسشنامه "حمایت شغلی مسئول و همكار"، بر گرفته از اسپونر 2004سوالات به صورت همیشه (5)،  گاهی موافقم (4)، نه موافق و نه مخالفم (3)، گاهی مخالفم (2) و مخالفم یا هرگز (0) نمره گذاری می شود. در نهایت به صورت عدم حمایت ، حمایت کم ، حمایت متوسط ، حمایت زیاد و حمایت بسیار زیاد سنجیده     می شود. نمره21 -12   نشان دهنده عدم حمایت، نمره31 -22 نشان دهنده حمایت  كم، نمره 40-32  نشان دهنده حمایت متوسط است؛ 50- 41  نیز حمایت زیاد و 60-51 حمایت بسیار زیاد را نشان می دهد.  

 

طیف لیکرت:
كاملا موافقم       گاهی موافقم    نه موافق ونه مخالفم    گاهی مخالفم    كاملا مخالفم


 

 

 

 

پرسشنامه حمایت شغلی اسپونر شامل دو قسمت می باشد :

  1.  بخش اول-جدول حمایت همكاران برگرفته از اسپونر2004 

  2. بخش دوم-جدول حمایت مسئولان برگرفته از اسپونر2004

 

 

 

جهت تعیین پایایی ، برای همسانی درونی  از شیوه تعیین ضریب آلفا کرونباخ  استفاده گردید. که مقدار ضریب برای هر قسمت از ابزار به شرح زیر بود :
ضریب پایایی    تعداد گویه ها    متغیرها

75/0    12                           حمایت شغلی همكاران
92/0    12                         حمایت شغلی مسئولان

 

 

 

سپس جهت تعیین پایایی ثبات  از شیوه آزمون-باز آزمون  استفاده و ابزار به فاصله 10 روز در اختیار 15 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت قرار داده شد ،(99/0 r =)  بوده است.
 

لینک کمکی