فایل رایگان فصل دوم داده کاوی در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم داده کاوی در سازمان :

دید کلی :
هدف از فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان با عنوان کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران می باشد


توضیحات کامل :

هدف از  فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان با عنوان کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران می باشدامروزه شهرها با افزایش مداوم جمعیت و نیازهای اجتماعی وابسته به آن روبرو هستند ولی منابعی که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد به همان نسبت افزایش نمی یابد. اهمیت حفظ تعادل بین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی نسل حاضر و آینده از طیف توسعه انسانی پایدار، تغییر پارادایمی را در مدیریت شهری و  ارائه ی خدمات شهری به وجود آورده است. این تغییر پارادایم به ورود مفاهیمی چون مشارکت شهروندی، جامعه مدنی، مقتدرسازی ، مشغولیت مدنی  و حکمرانی شهری انجامیده است(شریفیان ثانی، 1388، ص 43).

 

 


مشاوره و کسب نظر شهروندان، در صورتی که واقعی باشد، سودمند است. مخالفان نظارت شهروندی چنین نظارتی را سد راه ارائه ی خدمات مطلوب می دانند. مشارکت عمومی همواره، امری مطلوب به شمار می آید، اما برنامه ریزان در عمل، برای جلب مشارکت شهروندان با مشکل روبرویند. مشارکت گونه های مختلف دارد که برخی از آن ها عبارتند از: مشارکت از طریق مشاوره و درخواست پاسخ به پرسش ها از سوی اجتماعات و مشارکت به دلیل انگیزه های مادی که در آن اجتماع منابعی مانند نیروی کار و پول و غذا را در برابر محرک های مادی در اختیار می گذارند(شریفیان ثانی، 1388، ص 42).

 

 

 

یکی از جنبه های بارز مشارکت مردم در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه ی مدیریت شهری 137 شهرداری تهران می باشدکه تلاش نموده با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی به رسیدگی به درخواست ها و مشکلات مردم شهر تهران بپردازد. از طرف دیگر، امروزه شهرداری ها نیز هم چون دیگر سازمان ها غرق در انبوه داده ها و اطلاعاتی هستند که استفاده از آن ها در بیشتر موارد، محدود به انجام کارهای جاری شده است. داده کاوی که استفاده از آن نیز روز به روز توسعه می یابد، می تواند منجر به استفاده از این اطلاعات در زمینه ی تصمیم گیری های استراتژیک شود. در این فصل به ارائه ی مبانی نظری تحقیق، مفاهیم و ابعاد تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل دوم داده کاوی در سازمان
فهرست مطالب

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه        8
2-1-   مبانی نظری    9
2-1-1-    تاریخچه داده کاوی    9
2-1-2-    تعریف داده کاوی    10
2-1-3-    انواع داده کاوی    11
2-1-4-    دلایل استفاده از داده کاوی    12
2-1-5-    پیش نیازهای یک داده کاوی موفق    12

2-1-6-    مراحل فرایند داده کاوی ( استاندارد CRISP-DM )    13

2-1-6-1شناخت کسب و کار    14
2-1-6-2شناخت داده ها    14
2-1-6-3آماده سازی داده ها    15
2-1-6-4مدل سازی    15
2-1-6-5ارزیابی مدل    15
2-1-6-6توسعه ی مدل    16
2-1-7-    قابلیت های اساسی داده کاوی    16
2-1-7-1   طبقه بندی    16
2-1-7-2   پیش بینی    17
2-1-7-3    تحلیل خوشه ای    17
2-1-7-4    تخمین    18
2-1-7-5    گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی    19
2-1-7-6    توصیف و نمایه سازی    20

2-1-8-    دسته بندی الگوریتم های داده کاوی    20

2-1-9-    الگوریتم های خوشه بندی    21
2-1-9-1روش افرازی ( تقسیم بندی)    21
2-1-9-1-1الگوریتم K-MEANS    22
2-1-9-2روش های سلسله مراتبی    22
2-1-9-3روش های مبتنی بر چگالی    23
2-1-10-    الگوریتم های وابستگی قواعد    23
2-1-10-1الگوریتم Naïve    23
2-1-10-2 الگوریتم Apriori    24
2-1-11-    الگوریتم های طبقه بندی    26
2-1-11-1الگوریتم درخت طبقه بندی و رگرسیون  (CART)    26
2-1-11-2الگوریتم درخت تصمیم C4.5    27
2-1-11-3الگوریتم های شبکه های بیزین    29
2-2-1-    مدیریت شهری و شهرداری    30
2-2-2-    نقش فن آوری اطلاعات در توسعه ی مدیریت شهری    31
2-2-3-    معرفی سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران    33
2-2-3-1نحوه ی عملکرد سامانه مدیریت شهری 137    36
2-2-3-2ماموریت های مرکز سامانه مدیریت شهری 137    38
2-2-3-3رویکردهای اجرایی مرکز سامانه مدیریت شهری 137    38
2-2-3-4چشم انداز مرکز سامانه مدیریت شهری 137    39
2-2-3-5ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری 137    39
2-2   مدل مفهومی تحقیق    40
2-3-   ادبیات یاپیشینه تحقیق    40
2-4-   خلاصه فصل دوم    44

 

فایل رایگان فصل دوم داده کاوی در سازمان
فهرست منابع      

 

 


فایل رایگان فصل دوم داده کاوی در سازمان
فهرست  جداول
جدول 2-1 : نمونه ای از جدول پیام    35
جدول 2-2: تحقیقات خارجی در زمینه کاربرد داده کاوی در مراکز تماس    444
 

 


فایل رایگان فصل دوم داده کاوی در سازمان
فهرست شکل ها
شکل 2-1 مراحل فرایند کشف دانش و جایگاه داده کاوی.    11
شکل2-2 مراحل فرایند CRISP-DM    13
شکل 2-1 چرخه گردش پیام- ماخذ: مرکز سامانه 137    36
شکل 2-2ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه 137-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه 137    39
شکل2-3 مدل مفهومی تحقیق    40
 

لینک کمکی