فایل رایگان پروپوزال داده کاوی در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال داده کاوی در سازمان :

دید کلی :
هدف از فایل رایگان پروپوزال داده کاوی در سازمان ، کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران می باشد


توضیحات کامل :

هدف از  فایل رایگان پروپوزال داده کاوی در سازمان ، کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران می باشد. در این قسمت نوع تحقیق بر مبنای هدف تحقیق و روش گردآوری داده ها بیان می شود که در ادامه به شرح آن می پردازیم: 

 

 


 پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد زیرا محقق به دنبال کشف الگوهای پنهان میان داده ها و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی این الگوهاست.با توجه به ماهیت تحقیق که استفاده از داده کاوی در کشف روابط و الگوهای پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران می باشد.

 

 

 

این تحقیق از نوع داده محور  محسوب می شود. پایه اصلی تحقیق بر کشف دانش از پایگاه داده مرکز مدیریت شهری  137 شهرداری تهران نهاده شده است. از این رو استاندارد جهانی CRISP-DM جهت انجام فرایند تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که در فصل دوم به مراحل اصلی آن اشاره شد. هم چنین ساختار اجرایی تحقیق بر همین اساس مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آن می پردازیم.با توجه به این که در این تحقیق از تکنیک های متعدد داده کاوی برای مدل سازی استفاده شده است در هر بخش سعی شده الگوریتمی که بیشترین دقت را در مدل سازی ارائه می کند به کار گرفته شود. در فصل بعد به تفصیل به جزئیات الگوریتم های به کار گرفته شده پرداخته می شود.

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال داده کاوی در سازمان
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه    1
1-1-   بیان مساله    2
1-2-   هدف تحقیق    3
1-3-   سوالات تحقیق    3
1-4-   اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-5-   قلمرو تحقیق    5
1-5-1-    از منظر سازمانی    5
1-5-2-    از منظر زمانی و مکانی    5
1-5-3-    از منظر  موضوعی    5
1-6-   روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات    5
1-7-   تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی    6
1-8-   خلاصه فصل اول    6

 

روش تحقیق
مقدمه        46
3-1-  نوع تحقیق    46

3-2-  مدل فرایندی داده کاوی بر اساس استاندارد CRISP-DM    47

3-2-1-    شناخت کسب و کار    47
3-2-2-    شناخت داده ها     48
3-2-3-    آماده سازی داده ها    48
3-2-4-    مدل سازی    49
3-2-5-    ارزیابی مدل    49
3-2-6-    توسعه مدل    49
3-3-    داده های تحقیق    50
3-4-    جامعه آماری, روش نمونه گیری و حجم نمونه    50
3-5-    روش گردآوری اطلاعات و ابزار سنجش    50
3-6-    نوع داده ها و مقیاس آن ها    51
3-7-    ساختار اجرایی تحقیق    51
3-7-1-    درک مساله کسب و کار    51
3-7-2-    درک داده ها    52
3-7-3-    آماده سازی داده ها    53
3-7-4-    مدل سازی    55
3-7-5-    ارزیابی نتایج    56
3-7-6-    به کارگیری مدل    56
3-8-    مدل اجرایی تحقیق    56
3-9-    خلاصه 58

 

فایل رایگان پروپوزال داده کاوی در سازمان
فهرست منابع   

لینک کمکی