فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری :

دید کلی :
فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارکنان شهرداری با عنوان نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران می باشد


توضیحات کامل :

 پس از مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ، اطلاعات بدست آمده ، تکلیف پژوهش گر را تا حدود زیادی مشخص و جایگاه اهداف و پرسش های پژوهشگر را به سمت رویکرد و روش مناسب و ابزارها و تکنیک های قابل استفاده و مفید در پژوهش سوق می دهد . دراین فصل توضیح داده می شود که روش پیمایشی که در این پژوهش به کار گرفته می شود چیست و چه کاربردی دارد . همچنین جمعیت آماری و حجم نمونه توضیح داده می شود و چگونگی به دست آمدن حجم نمونه، اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش نیز مد نظر قرار می گیرد و متغیرها به صورت نظری و عملیاتی تعریف می گردند.

 

 

 

 

     موضوع پژوهش و اهداف می تواند تعیین کننده روش پژوهش و شیوه و تکنیک های جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها باشد. این تحقیق در زمره روشهای کمی با استفاده از روش پیمایش است. به اعتقاد كرلینجر "روش پیمایش یا زمینه یابی جمعیتهای كوچك و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها،‌ برای كشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روان شناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می دهد" (كرلینجر، 1377: 65).

 

 

 

 

همچنین می توان از پیمایش برای هدفهای توصیفی، تبیینی و اكتشافی استفاده كرد. از تحقیق پیمایشی عمدتاً در مطالعاتی استفاده می شود كه در آنها فرد واحد تحقیق است ، اگر چه می توان این روش را برای واحدهای دیگر تحلیل، از قبیل گروه ها یا كنش های متقابل، به كار برد، باید از عده ای از افراد به منزله پاسخگو یا خبررسان استفاده كرد . پیمایش وسیله خوبی برای سنجش نگرشها و جهت گیریها در جمعیتهای بزرگ است (ببی، 1381:ص530) . لذا با توجه به متغیر وابسته این تحقیق روش پیمایش برای سنجش میزان سلامت روان کارمندان جوان شاغل در شهرداری تهران برگزیده شده است. 

 

 

 

 


     چون در این پژوهش متغیرهای موجود دستکاری نمی شوند و صرفا متغیرها و روابط بین آنها برای آزمودن فرضیه ها مدنظر می باشد لذا پژوهشی است توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایش. "تحقیق توصیفی - تحلیلی که گاهی به عنوان تحقیق غیر تجربی نامیده می شود با روابط بین متغیرها ، آزمون فرضیه ها ، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی ، اصول و یا نظریه هایی که دارای روایی جهانشمول است سروکار دارد"(بست، 67 : ص24). 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری
فهرست مطالب

     

3    فصل سوم: روش تحقیق    63
3-1    مقدمه :    63
3-2    روش پژوهش    63
3-3    جمعیت مورد مطالعه    64
4-3    روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری    66
3-5    واحد پژوهش    67
3-6    روش جمع آوری داده ها    68
3-7    ابزار پژوهش و اعتبار و روایی    68
3-7-1    پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل:    68
3-7-2    پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ:    71
8-3    روش تجزیه و تحلیل داده ها    74
3-9    تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش    74
3-9-1    جوان    74
3-9-2    حمایت اجتماعی    75
3-9-3    سلامت روان:    80
نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی)    81
اضطراب و بی خوابی     82
اختلال در کارکرد اجتماعی    83
افسردگی    84
3-9-4    میزان تحصیلات    85
3-9-5    میزان درآمد ماهیانه    85
3-9-6    جنس    86
3-9-7    وضعیت تاهل    86

 

 

منابع

لینک کمکی