فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی فرزندان :

دید کلی :
فصل سوم پایان نامه سلامت روانی فرزندان با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دختر دارای والدین شاغل و غیر شاغل می باشد


توضیحات کامل :

فصل سوم پایان نامه سلامت روانی فرزندان با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل می باشد. این نوشتار نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد.

 

 

با استفاده از نمونه گیری" تصادفی  ساده 240نفر ازدانش اموزان دختر مقطع متوسطه  انتخاب شدند كه به تفكیك 120نفر دختران دارای مادران شاغل  و120نفر از دختران دارای مادران غیر شاغل از بین دانش آموزان دختر در رشته های ( عمومی "ریاضی فیزیك " علوم تجربی "علم انسانی بین مقطع سنی 14-18 سال درناحیه یك كرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 مشغول تحصیل هستند بدین صورت كه ابتدا از اداره آموزش وپرورش ناحیه یك كرمانشاه آمار دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اخذ شده وسپس ازبین دانش آموزان  دختر مقطع متوسطه نسبت به جامعه ازبین سه مدرسه به صورت تصادفی تعداد240نفربه عنوان نمونه انتخاب شده ومورد آزمون قرار گرفت. ضمنا دانش آموزان از نظر سطح سواد والدین – میزان درآمد و وضعیت اقتصادی - تعداد فرزندان با یكدیگر همگن می باشند

 

 

 

 

 


فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی فرزندان
فهرست مطالب

فصل  سوم : روش پژوهش
3-1- روش پژوهش    55
3-2- متغیرهای تحقیق    55
3-3-  جامعه آماری    55
3-4- نمونه آماری    55
3-5- روش نمونه گیری وحجم نمونه    55
3-6- ابزار مورد استفاده در این پژوهش    56
3-7-روش اجرای پژوهش    59
3-8- روش تحلیل داده ها    5
منابع    
الف) منابع فارسی    
ب) منابع لاتین  

 

لینک کمکی