فایل رایگان تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام :

دید کلی :
پایان نامه در خصوص فقر و با عنوان بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام می باشد.


توضیحات کامل :

پایان نامه در خصوص فقر و با عنوان بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام می باشد. علیرغم وجود همه پیشرفت ها و تکنولوژی ها و دستیابی بشر به اطلاعات و فناوریها ی روز دنیا ، هنوز شاهد وجود فقر در برخی جوامع بشری می باشیم که این فقر یا به صورت محدود و یا به صورت گسترده دیده می شود و افراد زیادی را قربانی خود می کند .

 

 

فقری که هم بر ظاهر افراد اثر گذاشته و هم بر روح و روان آنها و در یک جمله می توان گفت که فقر بلای خانمان سوزی است که همه جوانب فرد را دستخوش تغییر و دگرگونی قرار می دهد .اما تغییری که نتیجه اش تکامل نیست بلکه نقص است : تنزل هم تغییر است اما تغییری منفی است که انسان را دارای تحولی معکوس کرده است و باعث گردیده که به رذیلت ها و ضد ارزش ها روی بیاورد و فقر این چنین است پس نمی توان گفت که هر نوع دگرگونی و تحول ، تکامل محسوب می شود بلکه تغییر آنگاه تکامل است که فرد را از یک حالت رکود و سستی به حالتی پایدار و قطعی برساند و باعث جهش ولی از یک مرحله پایین به مرحله ای عالیتر ، گذر از رذایل به سوی فضائل و شتاب از نقص ها به سوی کمالات گردد . اما متأسفانه فقر چنان است که در اکثر اوقات فرد را از بسیاری از شرایط و حالات مثبت و موجه به سمت سرازیری سوق می دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    2     
1-2-بیان مساله    4
1-3- ضرورت انجام تحقیق    6
1-4- اهداف تحقیق    7
1-5- فرضیه های تحقیق    7
1-6- اصطلاحات و واژه های تحقیق    7
1-7- پیشینه تحقیق    9
1-8- جمع بندی و نتیجه گیری    12

 

 

 

 

فصل دوم: مفهوم فقر و انواع فقر
2-1- مفهوم فقر    15
2-1-1- فقر از دیدگاه اهل لغت    15
2-1-2- فقر از دیدگاه اصطلاحی    17
2-1-3- فقر از دیدگاه احادیث    19
2-1-3-1 - ستایش فقر و فقرا    19
2-1-3-2 - نکوهش فقر و فقرا    21
2 -1-4- فقر از دیدگاه سرمایه داری    22
2-1-5- فقر از دیدگاه عرفانی    23
2-2- انواع فقر    26
2-2-1- فقر مطلق    26
2-2-2- فقر نسبی    27
2-2-3- فقر موردی    27
2-2-4- فقر عمومی    28
2-2-5- فقر به معنای نیاز انسانها به یکدیگر    28
2-2-6- فقر عقوبتی – فقر کرامتی    29
2-2-7- فقر نفس    29
2-2-8 فقر معنوی    30
2-2-9- فقر دینی    31
2-2-10- فقر فرهنگی    32
2-2-11 فقرذاتی    33
2-2-12- فقر ممدوح و مذموم    36
2-3- بیان ادب فقیر در حال فقر    42

 

 

 

فصل سوم: عوامل فقر و آثار فقر
3- 1- عوامل فقر    45
3-1-1- عوامل خود ساخته    45
3-1-1- 1-تنبلی و بیکاری    45
3-1-1-2-  تفاقر(فقرنمایی)    46
3-1-1-3- ترک تقدیر درمعاش    47
3-1-1-4-  اسراف و تبذیر     49
3-  1-1-5- گناهان    54
3-1-2- عوامل غیر خودی    55
3-1-2-1 عوامل طبیعی عبارتند از    55
3-1-2-1-1- حوادث طبیعی     55
3-1-2-1-2- نقص عضو    55
3-1-2-1-3- دیوانگی    56
3-1-2-1-4- انگیزه های فردی    56
3-1-2-2- عوامل اجتماعی    57
3-1-2-2-1- ظلم    57
3-1-2-2-2-فقدان برنامه های اقتصادی سالم و منظم     60
3-1-2-2-3- جنگ    60     
3-1-2-2-4- سقوط درآمدها    61
3-1-2-2-4- نابرابریهای اقتصادی (بی عدالتی)    62
3-2- آثار فقر    64
3-2-1- آثار اجتماعی    64
3-2-1-1- فقر عامل سلب شخصیت    64
3-2-1-2- از بین برنده ظاهر انسان    65
3-2-1-3-انزوا    65
3-2-1-4- انزوای سیاسی    66
3-2-1-5- ضعف اخلاقی و نابهنجاری‌های اجتماعی    66
3-2-1-6- ضعف اعتقاد و دینداری    67
3-2-2- آثار روانی    68
3-2-2-1-كاهش عزت‌نفس    71
3-2-2-2- اضطراب و تشویش‌خاطر    73      
3-2-2-3-یاس و نامیدی    74                
3-2-2-4-عدم اعتماد به نفس    74        

 

 

 

 

فصل چهارم: شیوه های مبارزه با فقر
1-4- اهمیت  به کار و تلاش    78
4-2- انفاق     81
4-2-1-برّ    86
4-2-2- ایثار    88
4-3- ایجاد قرض الحسنه     89
4-4-  مبارزه با مصرف گرایی و تجمل گرایی    93
4-5- همسان زیستی حاکمان با محرومان    94

 

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل 
منابع و مآخذ    
 

لینک کمکی