فایل رایگان مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی :

دید کلی :
پایان نامهفایل رایگان مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد.


توضیحات کامل :

پایان نامهفایل رایگان مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد.در خصوص تاثیراتی كه حمایت از مدیران به‌عنوان یكی از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی بر به‌كارگیری مدیریت دانش خواهد گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بیش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین حمایت مدیران با به‌كارگیری مدیریت دانش وجود دارد، به منظور افزایش به‌كارگیری مدیریت دانش در بین کارکنان، باید شرایطی را در سازمان‌ها به‌وجود آورد که افراد این احساس را داشته باشند كه در مواقع لزوم می‌توانند روی كمك مدیران خود حساب باز كنند و به نوعی این حس به‌وجود بیاید كه مدیران دركنار كاركنان خود هستند و نه در مقابل آنان. به‌منظور این كار مدیران می‌توانند از جلسات هفتگی و یا ماهیانه به‌طور متناوب برای گوش‌فرادهی به درخواست‌های كاركنان خود  استفاده نموده و همواره رابطه‌ی خود با زیردستان را حفظ كنند.

 

 

 

 

 

در خصوص تاثیراتی كه هویت سازمانی به‌عنوان یكی از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی بر به‌كارگیری مدیریت دانش خواهد گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بیش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین هویت سازمانی با به‌كارگیری مدیریت دانش وجود دارد، به منظور افزایش به‌كارگیری مدیریت دانش در بین کارکنان، باید شرایطی را در سازمان‌ها به‌وجود آورد که كاركنان به جایی كه در آن كار می‌كنند افتخار كرده و همواره خود را بخشی از كار یا یگان خود بدانند. این موضوع باعث شده كه افراد تمام توان خود را برای هرچه بهتر انجام شدن كارها در یگان مربوطه انجام دهند. یكی  از راه‌هایی كه می‌توان این حس را در بین كاركنان به‌وجود آورد این است كه افراد درست را برای این كار انتخاب كرده و كاركنان را در پست‌های مرتبط با توانایی‌هایشان بگنجانند. اگر ما بتوانیم افرادی را انتخاب كنیم كه اهداف شخصی‌شان با اهداف سازمان یكی باشد می‌توانیم امیدوار باشیم كه این افراد تمام تلاش خود را برای موفقیت سازمان انجام می‌دهند.

 

 

 

 

 

 

در خصوص تاثیراتی كه رهبری و الگوهای ارتباطی به‌عنوان مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی بر به‌كارگیری مدیریت دانش خواهند گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بیش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین رهبری و الگوهای ارتباطی با به‌كارگیری مدیریت دانش وجود دارد، به منظور افزایش به‌كارگیری مدیریت دانش در بین کارکنان، باید مدیرانی توانمند وجود داشته كه همواره زمانی را برای زیردستان اختصاص داده تا به مشكلات آن‌ها گوش فرادهند. زیرا این‌كار باعث به‌وجود آمدن یك اطمینانی در بین كاركنان می‌شود و آن‌ها این حس را پیدا می‌كنند كه مدیریت و  مقام‌های بالاتر همواره پشتیبان آن‌ها هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی
فهرست  
فصل اول كلیات تحقیق
1-1  مقدمه  3
1-2  بیان مسآله  4
1-3  اهداف تحقیق  9
1-4  سؤال تحقیق  9
1-5  چهارچوب نظری تحقیق  10
1-6  فرضیه‌های تحقیق  11
1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق  12
1-8  قلمرو تحقیق  13

 

 

 

فصل دوم
بخش اول
2-1 فرهنگ سازمانی
2-1-1 مقدمه  16
2-1-2 منشأ و چگونگی شكل‌گیری فرهنگ سازمانی  17
2-1-3 تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی  18
2-1-4 انواع فرهنگ سازمانی  22
2-1-5 ابعاد فرهنگ سازمانی  24
2-1-6 مدل‌های فرهنگ سازمانی  27
2-1-6-1 فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد  27
2-1-6-2 فرهنگ سازمانی از دیدگاه شاین  28
2-1-6-3 فرهنگ سازمانی از دیدگاه هرسی- بلانچارد  28
2-1-6-4 فرهنگ سازمانی از دیدگاه كویین  29
2-1-6-5 فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون  29
2-1-7 عوامل سازمانی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی  34
2-1-8 مدیریت فرهنگ سازمانی  35
2-1-9 فرهنگ در سازمان‌های قدرت‌مدار  37
2-1-10 تحقیقات انجام شده در رابطه با فرهنگ سازمانی  39


بخش دوم
2-2 مدیریت دانش
2-2-1 مقدمه  42
2-2-2 تعاریف مفهوم داده، اطلاعات، دانش  43
2-2-2-1 مفهوم داده  43
2-2-2-2 مفهوم اطلاعات  44
2-2-2-3 مفهوم دانش  44
2-2-3 طبقه‌بندی انواع دانش  45
2-2-3-1 دانش از نظر نوناكا  46
2-2-3-2 دانش از نظر جورنا  46
2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ  47
2-2-3-4 دانش از نظر لیدنر  48
2-2-4 عناصر و ویژگی‌های دانش  48
2-2-4-1 عناصر دانش  49
2-2-4-2 ویژگی‌های دانش  50
2-2-5 دانش آفرینی در سازمان  53
2-2-6 تعریف مفهومی مدیریت دانش  56
2-2-7 منشأ و چگونگی شكل‌گیری مدیریت دانش  57
2-2-8 اصول مدیریت دانش  61
2-2-9 اهداف مدیریت دانش  63
2-2-10 تئوری‌های مدیریت دانش  64
2-2-10-1 تئوری‌های مدیریت دانش جامع  64
2-2-10-2 تئوری‌های مدیریت دانش تیمی  66
2-2-10-3 تئوری‌های مدیریت دانش جامعه‌گرا  67
2-2-11 مؤلفه‌های مدیریت دانش  68
2-2-12 مدل‌های مدیریت دانش  69
2-2-12-1مدل بویست  71
2-2-12-2 مدل شش بعدی  72
2-2-12-3 مدل نوناكا  73
2-2-12-4 مدل رن جانسون  76
2-2-14-5 مدل استیوهالس  77
2-2-13 موانع مدیریت دانش  79
2-2-14 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدیریت دانش  82
2-2-14-1 پژوهش گلد  82
2-2-14-2 پژوهش موهرمان  83
2-2-14-3 پژوهش ریگانز و مك اویلی  84

بخش سوم
2-3 نیروی دریایی ج. ا. ا
2-3-1 مقدمه  86
2-3-2 نیروی دریایی ج. ا. ا  87

 

 

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه  93
3-2 فرآیند اجرای تحقیق  93
3-3 روش تحقیق  94
3-4 جامعه آماری  94
3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری  95
3-6 روش گرداوری اطلاعات و تدوین پرسش‌نامه  95
3-7 روایی و پایایی  96
3-7-1 اعتبار (روایی) ابزار  97
3-7-2 قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار  97 
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  98

 

 

 


فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه  102
4-2 توصیف متغیرهای تحقیق  102
4-2-1 نوآوری و خطرپذیری  102
4-2-2 رهبری  103
4-2-3 یكپارچگی   104
4-2-4 حمایت مدیران  105
4-2-5 كنترل  106
4-2-6 هویت سازمانی  107
4-2-7 سیستم پاداش  108
4-2-9 الگوهای ارتباطی  110
4-2-10 مدیریت دانش  111
4-3 آزمون فرضیه‌های تحقیق  112
4-4 نتایج آزمون  113
4-5 نتایج فرضیات به ‌طور خلاصه  120

 

 

 


فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه  122
5-2 نتایج و خلاصه آمار توصیفی  122
5-2-1 خلاقیت فردی كاركنان  122
5-2-2 حمایت مدیران  122
5-2-3 هویت سازمانی  122
5-2-4 سازش با پدیده تعارض  123
5-2-5 سیستم پاداش   123-       
 5-2-6 سبك رهبری  123
5-2-7 سیستم كنترل   123
5-2-8 خطرپذیری   123
5-2-9 یكپارچگی  124
5-2-10 الگوهای ارتباطی  124
5-3 نتایج و خلاصه آمار استنباطی  124
5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول  124
5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم  124
5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم  124
5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم  125
5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم  125
5-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم  125
5-3-7 نتایج آزمون فرضیه هفتم  125
5-3-8 نتایج آزمون فرضیه هشتم  126
5-3-9 نتایج آزمون فرضیه نهم  126
5-3-10 نتایج آزمون فرضیه دهم  126
5-4 پیشنهادات تحقیق  127
5-4-1 پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه‌ها  127
5-4-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  130
ضمایم    131
منابع    141

 

 

 

نمودارها
4-2-1 نمودار نوآوری و خطرپذیری در فرهنگ سازمانی  102
4-2-2 نمودار رهبری در فرهنگ سازمانی  103
4-2-3 نمودار یكپارچگی در فرهنگ سازمانی  104
4-2-4 نمودار حمایت مدیران در فرهنگ سازمانی   105
4-2-5نمودار كنترل در فرهنگ سازمانی  106
4-2-6 نمودار هویت در فرهنگ سازمانی  107
4-2-7 نمودار سیستم پاداش در فرهنگ سازمانی  108
4-2-8 نمودار پذیرش تضاد در فرهنگ سازمانی  109
4-2-9 نمودار الگوهای ارتباطی در فرهنگ سازمانی  110
4-2-10 نمودار مدیریت دانش  111

 

 

 


جداول
2-1-1 عوامل و ابعاد شكل دهنده‌ی فرهنگ سازمانی  25
2-1-2 فرهنگ از دیدگاه هرسی و بلانچارد  28
2-1-3 فرهنگ از دیدگاه كویین  29
2-1-4 مقایسه‌ی تطبیقی مدل‌ها و الگوهای ارتباطی  34
2-2-1 انواع مختلف دانش در ساختارهای 5گانه مینزبرگ  47
2-2-2 مؤلفه‌های مدیریت دانش از نگاه صاحب‌نظران  69
2-2-3 تعامل دانش نهفته و صریح  74
2-2-4 مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار كار  76
3-1 نحوه‌ی امتیاز بندی طیف لیكرت  96
3-2 جدول ضرایب آلفای كرونباخ  98
4-2-1 جدول فراوانی نوآوری و خطرپذیری  102
4-2-2 جدول فراوانی رهبری  103
4-2-3 جدول فراوانی یكپارچگی (ادغام)  104
4-2-4 جدول فراوانی حمایت مدیران  105
4-2-5جدول فراوانی كنترل  106
4-2-6 جدول فراوانی هویت سازمانی  107
4-2-7 جدول فراوانی سیستم پاداش  108
4-2-8 جدول فراوانی پذیرش تضاد  109
4-2-9 جدول فراوانی الگوهای ارتباطی  110
4-2-10 جدول فراوانی مدیریت دانش  111
4-4-1جدول همبستگی بین نوآوری و مدیریت دانش  113
4-4-2 جدول همبستگی بین حمایت مدیران و مدیریت دانش  114
4-4-3 جدول همبستگی بین هویت سازمانی و مدیریت دانش  114
4-4-4 جدول همبستگی بین پذیرش تضاد و مدیریت دانش  115
4-4-5 جدول همبستگی بین سیستم پاداش و مدیریت دانش  116
4-4-6 جدول همبستگی بین رهبری و مدیریت دانش  117
4-4-7 جدول همبستگی بین كنترل و مدیریت دانش  117
4-4-8 جدول همبستگی بین یكپارچگی و مدیریت دانش  118
4-4-9 جدول همبستگی بین الگوهای ارتباطی و مدیریت دانش  119
4-4-10 جدول همبستگی بین الگوهای ارتباطی و مدیریت دانش  119
4-5-1 اعلام نتایج فرضیات به اختصار  120

 

 

 

اشكال
1-1 اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم‌گیری  4
2-1-1 منبع و منشأ فرهنگ سازمانی  17
2-1-2 پرده‌های فرهنگ از دیدگاه شاین  21
2-1-3 فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی  36
2-2-1 تئوری مدیریت دانش جامعه‌نگر  67
2-2-2 مدل عمومی دانش در سازمان  70
2-2-3 مدل بویست  71
2-2-4 مدل شش‌بعدی مدیریت دانش  72
2-2-5 چارچوب مفهومی فرایند ایجاد دانش  73
2-2-6 مدل مبتنی برفرایندهای دانش  78
4-1 مدل در حالت T-VALUE  112


 

لینک کمکی