فایل رایگان فصل دوم مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی :

دید کلی :
فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد.


توضیحات کامل :

فرهنگ سازمانی، نظامی زنده است كه خود را در قالب رفتاری كه افراد سازمان از خود نشان می‌دهند، نحوه‌ای كه می‌اندیشند، احساس می‌كنند و شیوه‌ای كه با یكدیگر رفتار می‌كنند، نشان می‌دهد (Argryis, 1987) . مدیریت دانش، فرآیندی است كه به‌واسطه آن سازمان‌ها در زمینه یادگیری (درونی كردن دانش) كدگذاری دانش (بیرونی كردن دانش) و توزیع و انتقال دانش، مهارت‌هایی را كسب می‌كنند .

 

 

 

 

در خصوص تاثیراتی كه كنترل به‌عنوان یكی از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی بر به‌كارگیری مدیریت دانش خواهد گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بیش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین كنترل با به‌كارگیری مدیریت دانش وجود دارد، باید به این نكته توجه كرد كه نمودار كنترل یك نمودار (U) شكل می‌باشد. این بدان معنی است كه كنترل یك حد مشخصی دارد و همانطور كه عدم كنترل و نظارت می‌تواند اثرات مخربی بر كار یگان بگذارد، وجود كنترل شدید نیز می‌توان كارها را مختل نموده و باعث عدم انجام صحیح و به‌موقع كارها شود. به همین منظور باید همواره كنترل در سازمان در حدی باشد كه به انجام امور كارها در سازمان اثر منفی نگذارد. یكی از راه‌هایی كه می‌توان كنترل را كاهش داد، تفویض اختیار و واگذاری كارها به زیر دستان است كه این خود باعث افزایش روحیه كاركنان می‌شود و این حس در آن‌ها به‌وجود می‌آید كه در سازمان خود تاثیر گذار بوده و تمام توان خود را  به‌منظور هرچه بهتر كار و فعالیت مورد نظر انجام می‌دهند.

 

 

 

 


در خصوص تاثیراتی كه یكپارچگی به‌عنوان یكی از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی بر به‌كارگیری مدیریت دانش خواهد گذاشت و از آنجایی که میزان میانگین سوال‌های مرتبط با این شاخص‌ها بیش‌تر از حد انتظار بوده و هم چنین یک رابطه مثبت بین كنترل با به‌كارگیری مدیریت دانش وجود دارد، به منظور افزایش به‌كارگیری مدیریت دانش در بین کارکنان، باید یكپارچگی و هماهنگی بین كاركنان به‌وجود آورد و این تنها از طریق برابری و عدم تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به كاركنان به‌وجود می‌آید. در واقع مدیران نباید ضوابط را بر روابط ترجیح داده و همواره باید براساس شایستگس‌های كاركنان آن‌ها را مورد تشویق و تنبیه قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل دوم مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی
فهرست  
 

فصل دوم
بخش اول
2-1 فرهنگ سازمانی
2-1-1 مقدمه  16
2-1-2 منشأ و چگونگی شكل‌گیری فرهنگ سازمانی  17
2-1-3 تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی  18
2-1-4 انواع فرهنگ سازمانی  22
2-1-5 ابعاد فرهنگ سازمانی  24
2-1-6 مدل‌های فرهنگ سازمانی  27
2-1-6-1 فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد  27
2-1-6-2 فرهنگ سازمانی از دیدگاه شاین  28
2-1-6-3 فرهنگ سازمانی از دیدگاه هرسی- بلانچارد  28
2-1-6-4 فرهنگ سازمانی از دیدگاه كویین  29
2-1-6-5 فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون  29
2-1-7 عوامل سازمانی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی  34
2-1-8 مدیریت فرهنگ سازمانی  35
2-1-9 فرهنگ در سازمان‌های قدرت‌مدار  37
2-1-10 تحقیقات انجام شده در رابطه با فرهنگ سازمانی  39


بخش دوم
2-2 مدیریت دانش
2-2-1 مقدمه  42
2-2-2 تعاریف مفهوم داده، اطلاعات، دانش  43
2-2-2-1 مفهوم داده  43
2-2-2-2 مفهوم اطلاعات  44
2-2-2-3 مفهوم دانش  44
2-2-3 طبقه‌بندی انواع دانش  45
2-2-3-1 دانش از نظر نوناكا  46
2-2-3-2 دانش از نظر جورنا  46
2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ  47
2-2-3-4 دانش از نظر لیدنر  48
2-2-4 عناصر و ویژگی‌های دانش  48
2-2-4-1 عناصر دانش  49
2-2-4-2 ویژگی‌های دانش  50
2-2-5 دانش آفرینی در سازمان  53
2-2-6 تعریف مفهومی مدیریت دانش  56
2-2-7 منشأ و چگونگی شكل‌گیری مدیریت دانش  57
2-2-8 اصول مدیریت دانش  61
2-2-9 اهداف مدیریت دانش  63
2-2-10 تئوری‌های مدیریت دانش  64
2-2-10-1 تئوری‌های مدیریت دانش جامع  64
2-2-10-2 تئوری‌های مدیریت دانش تیمی  66
2-2-10-3 تئوری‌های مدیریت دانش جامعه‌گرا  67
2-2-11 مؤلفه‌های مدیریت دانش  68
2-2-12 مدل‌های مدیریت دانش  69
2-2-12-1مدل بویست  71
2-2-12-2 مدل شش بعدی  72
2-2-12-3 مدل نوناكا  73
2-2-12-4 مدل رن جانسون  76
2-2-14-5 مدل استیوهالس  77
2-2-13 موانع مدیریت دانش  79
2-2-14 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدیریت دانش  82
2-2-14-1 پژوهش گلد  82
2-2-14-2 پژوهش موهرمان  83
2-2-14-3 پژوهش ریگانز و مك اویلی  84

بخش سوم
2-3 نیروی دریایی ج. ا. ا
2-3-1 مقدمه  86
2-3-2 نیروی دریایی ج. ا. ا  87

 


منابع    

 

 


 

لینک کمکی