فایل رایگان پروپوزال مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی :

دید کلی :
پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) می باشد.


توضیحات کامل :

این نوشتار دانلود نمونه پروپوزال مدیریت دانش می باشد. در این تحقیق، با استفاده از مدل بیان شده در بالا به بررسی تاثیر مولفه‌های فرهنگ سازمانی (خلاقیت فردی، حمایت مدیران، هویت سازمانی، سازش با تعارض، سیستم پاداش، سبك رهبری و سیستم كنترل، خطرپذیری، یكپارچگی و الگوهای ارتباطی) بر به‌كارگیری مدیریت دانش در كاركنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پرداخته خواهد شد. پس از بررسی تاثیر این عوامل بر مدیریت دانش، راه‌كارها و روش‌هایی ارائه خواهد شد كه هدف از ارائه این روش‌ها تسهیل و به‌كارگیری نظام مدیریت دانش در نیروی دریایی ج. ا. ا  است. اهداف تحقیق به صورت تفصیلی به شرح زیر می‌باشد.

 

 

 

 


چهارچوب نظری الگویی است كه پژوهشگر بر اساس آن در ارتباط با روابط بین عواملی كه در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده‌اند نظریه پردازی می‌كند. به‌طور كلی چهارچوب نظری پایه‌ای است كه تمام طرح یا پروژه تحقیقاتی بر آن استوار است. یك شبكه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و كامل بین متغیرهایی است كه از طریق فرآیندهایی هم‌چون مطالعات اكتشافی و مصاحبه‌ها مشخص شده‌اند (خاكی، 1383، 163). در این تحقیق متغیر وابسته مدیریت دانش و متغیر مستقل فرهنگ سازمانی می‌باشد. متغیر مستقل این تحقیق از نظر ابعاد (10 بعد) بررسی شده است.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی
فهرست  
فصل اول كلیات تحقیق
1-1  مقدمه  3
1-2  بیان مسآله  4
1-3  اهداف تحقیق  9
1-4  سؤال تحقیق  9
1-5  چهارچوب نظری تحقیق  10
1-6  فرضیه‌های تحقیق  11
1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق  12
1-8  قلمرو تحقیق  13
روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه  93
3-2 فرآیند اجرای تحقیق  93
3-3 روش تحقیق  94
3-4 جامعه آماری  94
3-5 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری  95
3-6 روش گرداوری اطلاعات و تدوین پرسش‌نامه  95
3-7 روایی و پایایی  96
3-7-1 اعتبار (روایی) ابزار  97
3-7-2 قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار  97 
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  98
منابع
 

لینک کمکی