فایل رایگان فصل سوم پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل سوم پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه :

دید کلی :
فصل سوم پایان نامه سنجش اثربخشی استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران می باشد


توضیحات کامل :

پژوهش فرآیندی است كه از طریق آن می توان درباره ی ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را كسب كرد (سرمد و دیگران،1384). تحقیق از نظر روش شناسی، عبارت است از كاربرد روش های علمی در حل یك مسئله یا پاسخگویی به یك سوال. روش در این جا كلیه ی وسائل، ابزارها و مجموعه ی مراحلی است كه برای جمع-آوری اطلاعات و كیفیت بررسی آن ها جهت وصول به یك هدف، انتخاب می-شود. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف، ماهیت موضوع تحقیق و امكانات اجرایی آن دارد (علی احمدی و سعیدنهایی،1386).

 

 

 

 

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع استقرار مدیریت دانش در دانشگاه می باشد

 

 

 

 


    در فصل حاضر روش انجام این پژوهش تشریح می شود .ابتدا روش و نوع پژوهش و سپس، نحوه‌ی انتخاب خبره‌ها و نیز مدل تحقیق در قالب گام‌های پیاده سازی آن بیان می‌شوند. همچنین ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها و نرم‌افزار مورد استفاده معرفی خواهند شد و در نهایت هم محدودیت های پژوهش مطرح می‌گردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان فصل سوم پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه
فهرست مطالب 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
3-2- نوع شناسی ‌پژوهش   
3-3- انتخاب خبره   
3-4- مدل و روش پژوهش   
3-4-1- گام اول   تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله
3-4-2- گام دوم   تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح  
3-4-3- گام سوم   محاسبه اثربخشی مدیریت دانش
3-4-4- گام چهارم   تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش
3-5- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها
3-5-1- بررسی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی
 3-5-1-1-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی  
3-6- معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده  
3-7- محدودیت‌های پژوهش

 

 

 

لینک کمکی