فایل رایگان فصل دوم استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت :

دید کلی :
فصل دوم پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان می باشد


توضیحات کامل :

اهمیت توان مدیریت کردن دانش به صورت فزاینده ای در اقتصاد دانش جهان امروز در حال افزایش است. ایجاد و توزیع دانش از عوامل حیاتی در حیطه رقابت به شمار می آیند. اکنون دانش به عنوان یک کالای ارزشمند شناخته می شود، کالایی که تولیدات( به ویژه تولیدات با فن آوری مدرن و بالا) و در دانش ضمنی کارمندان بسیار فعال یافت می گردد( زرگرپور و همکاران،1392،6)

 

 

 

 

 


سازمان هایی که دانش خود را مدیریت می کنند به سطح بالایی از بهره وری دست می یابند. سازمان ها با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند، فرایند ها را بهینه سازی کنند، از تکرار کار ها کاسته و بر نوآوری خود بیافزایند و در نهایت یکپارچگی و همکاری خود را ارتقا بخشند(حسن زاده،1386،38) زیر ساخت های مدیریت دانش به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته اند و تقریبا همه ی سازمانهایی كه مدیریت دانش را با موفقیت به كارگرفته اند به نیاز و اهمیت وجود زیر ساختی حمایتگر و اشكار برای پشتیبانی از نظام مدیریت دانش به خوبی واقفند، لذا این واقعیت كه كارایی و اثر بخشی كاربرد مدیریت دانش در سازمان نیازمند وجود زیرساخت هایی قوی و مناسب است تایید می شود (زعیم و تاتگلو ، 2007) .

 

 

 

 

 

 

در فصل دوم این تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق در بخش های گوناگون بررسی شده است. در بخش اول به مدیریت دانش، تعاریف، مدل های طبقه بندی دانش و... پرداخته شده است. در بخش دوم نیز به بررسی عوامل موثر بر استقرار دانش که در اکثر پژوهش ها استفاده شده پرداخته شده است. عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در این تحقیق فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی انتخاب شده است. در بخش سوم نیز مدل مفهومی تحقیق و ماتریسی از پژوهش های پژوهشگران در این عرصه آمده است و در انتهای فصل نیز به بررسی پژوهش های پیشین درباره مدیریت دانش پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فایل رایگان فصل دوم استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت
فهرست مطالب»
چکیده  1

 

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش

مقدمه  14
2-1- بخش اول : مدیریت دانش  15
2-1-1- تعاریف مدیریت دانش  15
2-1-2- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش  16
2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش  18
2-1-4- چرخه مدیریت دانش  19
2-1-5-  مفاهیم مدیریت دانش  20
2-1-5-1- داده  21
2-1-5-2- اطلاعات  21
2-1-5-3- دانش  22
2-1-6- مكاتب مدیریت دانش  23
2-1-6-1-  مكتب اقتصادی  23
2-1-6-2- مكتب سازمانی  23
2-1-6-3- مدیریت دانش و مدیریت  استراتژیك  24
2-1-7-  مدل های طبقه بندی دانش  24
2-1-7-1- مدل زعیم و تاتگلو  24
2-1-7-2- مدل هی سیگ  25
2-1-7-3-  مدل بكمن  25
2-1-7-4-  مدل بکوویتز و ویلیامز  26
2-1-7-5-  مدل نوناکو و تاکوچی  26
2-1-8- مدل فرایندهای مدیریت دانش در تحقیق حاضر  27
2-2- بخش دوم: عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش  28
2-2-1-مدل های زیرساخت مدیریت دانش  28
2-2-1-1- مدل پژوهشی گلد  28
2-2-1-2- مدل یه و لایی و هو  30
2-2-1-3- مدل پژوهشی لی و چویی  30
2-2-2- فرهنگ سازمانی  32
2-2-2-1- ابعاد فرهنگ  36
2-2-2-2- ابعاد فرهنگ سازمانی  37
2-2-2-3- نقش و اهمیت فرهنگ سازمان  38 
2-2-2-4- آثار فرهنگ سازمان  38
2-2-3- فناوری اطلاعات  39
2-2-3-1- كاركرد های فناوری اطلاعات  41
2-2-3-2- ابعاد فن آوری اطلاعات  43
2-2-4-  منابع انسانی  44
2-2-4-1- نقش منابع انسان در استراتژها مدرت دانش  45
2-2-4-2- انگیزه برای تلاش های دانش محور  46
2-2-4-3- ارتباط بین مدرت دانش و مدرت منابع انسان  46
2-2-5- ساختار سازمانی  48
2-2-5-1- ابعاد ساختار  50
2-2-5-2- ساختار و مدیریت دانش  53
2-4- بخش چهارم:  پیشینه تحقیق  57
2-4-1- پژوهش های خارجی  57
2-4-2- پژوهش های داخلی  59

 


  
منابع و مآخذ  

پیوست  


 

 


«فایل رایگان فصل دوم استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت
فهرست جداول»
جدول 2-1- عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش  55
جدول 2-2- عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش  56
 

 


«فایل رایگان فصل دوم استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت
فهرست اشکال»
شکل 2-1- عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش  29
شکل 2-2- مدل زیر ساخت مدیریت دانش یه و لایی و هو  30
شكل 2-3- مدل لی و چویی  32

 

 


«فایل رایگان فصل دوم استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت
فهرست نمودارها»
نمودار 2-1- مدل استقرار مدیریت دانش  56
 

لینک کمکی