فایل رایگان پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان می باشد


توضیحات کامل :

نمونه پروپوزال استقرار مدیریت دانش در شرکت می باشد. مدیریت دانش یک ابزار مدیریتی است که بوسیله برخی از شیوه ها و تکنیک ها، مجموعه ای از اصول با هدف ایجاد، تبدیل، انتشار و استفاده از دانش، معرفی می شوند (تنریوردی ، 2005: 325). از جمله مزایای فراهم شده توسط دانش می توان به شناسایی و خلق ایده های ارزشمند، تجاری سازی ایده ها و ارزش ایجاد شده توسط آن اشاره کرد (یانگ و چن ، 2007، 97).

 

 

 

امروزه سازمان هایی كه دارای مزیت رقابتی پایدار هستند، به موفقیت بالاتری در بازار دست پیدا می كنند (بچینا ، 2005:99). چوی  و همكاران (2008) بیان می كنند كه در شرایط كنونی، مزیت رقابتی پایدار تنها با بكارگیری دانش برای نوآوری به دست می آید (چوی، 2008، 235). به همین دلیل امروزه، دانش یك دارایی ارزشمند سازمانی به حساب می آید كه نیازمند مدیریت است. هسته اصلی مدیریت دانش، كسب دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان و ساختار مناسب است (مدهوشی و ساداتی ، 2010، 393).

 

 

 

تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب، مقالات فارسی و لاتین) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ توزیع گردید. سرانجام با جمع آوری پرسشنامه داده‌های مربوط به آن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ارتباط بین متغیر‌ها مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فایل رایگان پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت
فهرست مطالب»
چکیده  1
فصل اول. کلیات تحقیق
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مساله  4
1-3- ضرورت انجام تحقیق  6
 1-4- چارچوب نظری تحقیق  7
1-5-  هدف اصلی  9
1-6- اهداف فرعی  9
1-7- فرضیات اصلی تحقیق  9
1-8- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق  9
1-8-1- ساختار سازمانی  9
1-8-2- فرهنگ سازمانی  10
1-8-3- فناوری اطلاعات  10
1-8-4- منابع انسانی  10
1-8-5- مدیریت دانش  11
1-9- تعریف عملیاتی  متغیر های تحقیق  11
1-9-1- فرهنگ سازمانی  11
 1-9-2- ساختار سازمانی  11
1-9-3 - فناوری اطلاعات  11
1-9-4 - منابع انسانی  11
1-10- مدیریت دانش  12
1-11-  قلمرو تحقیق(زمانی، مكانی ،  موضوعی)  12

 روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه  63
3-2- روش تحقیق  63
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری  64
3-4- روش نمونه گیری  65
3-5-  فرآیند اجرایی پژوهش  68
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات  69
 3-6-1- تحقیقات میدانی  69
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه  70
3-7-1- روایی پژوهش  70
3-7-2- تعیین پایایی پرسشنامه  71
3-8- تکنیک های آماری مورد استفاده  73
3-8-1- آمار توصیفی  73
3-8-2- آمار استنباطی  73

 

 

 

منابع


 

لینک کمکی