فایل رایگان فصل دوم سرسختی روانشناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم سرسختی روانشناختی :

دید کلی :
فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد.


توضیحات کامل :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی با هدف مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد. به عقید بشارت(1384) سرسختی، مانند سپری در مقابل استرس در موقعیت های گوناگون زندگی عمل می کند، و بیانگر اعتماد شخص به توانایی خود برای مقابله با شرایط متفاوت است(مجیدیان، 1384)، حس استقلال و خود پیروی را افزایش می-دهد(آتلا  1989) و باعث ارتقاء و بهبود عملکرد می شود(آتلا، 1999).

 

 

 

 


پژوهش های انجام شده در زمین سرسختی روانشناختی در طول دو ده گذشته توانسته اند فرضیه «کوباسا» را در خصوص تأثیر مثبت این سازه بر بهزیستی افراد در مواجه با حوادث استرس-زای زندگی تأیید کنند. البته، تعدادی از پژوهش ها نیز این آثار را برای سرسختی تأیید نکرده اند(زاکین و همکاران، 2003).سرسختی روانشناختی، چیزی فراتر از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی است. کوباسا و همکارانش (1981) اظهار می دارند که انعطاف پذیری شناختی افراد سرسخت، صرفاً از تأثیر انفرادی این مؤلفه ها سرچشمه نمی گیرد، بلکه ناشی از شیوه مقابله ای خاصی است که با ترکیب پویای این سه مؤلفه همخوان است(پارکر و رندال، 1988). 

 

 

 

 

 

 


در واقع سرسختی، ساختار واحدی است که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه مؤلفه مرتبط با هم، سرچشمه می گیرد(کوباسا، 1988). كوباسا و پوكت (1983) بر این باورند كه ویژگی های روانشناختی سرسختی از جمله حس كنجكاوی قابل توجه، گرایش به داشتن تجارب جالب و معنی دار، ابراز وجود، پرانرژی بودن و این كه تغییر در زندگی امری طبیعی است، می تواند در سازش فرد با رویدادهای تنش زای زندگی سودمند باشند. 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل دوم سرسختی روانشناختی
فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی

2-1 مقدمه  
2-2 مبانی نظری  
2-2-1 هیجان خواهی:  
2-2-- نظریه های هیجان خواهی  
2-2--- نظری جیمز لانگه  
2-2---2 دیدگاه جدید  
2-2--- نظری هیجان های متمایز  
2-2--- فرضی بازخورد صورت  
2- - - مبنای هیجان خواهی  
2-2--- هیجان و ماجراجویی  
2-2--- جستجوی تجربه  
2-2--- عدم بازداری  
2-2--- حساسیت نسبت به کسالت  
2-2-- ویژگی های افراد هیجان خواه  
2- -- مبنای زیستی هیجان خواهی  
--  سرسختی روانشناختی  
--- تعریف سرسختی روانشناختی  
2-2-2-2 سرسختی روانشناختی در ورزش  
2-2-3 جهت گیری مذهبی  
2-2-3-1 تعریف جهت گیری مذهبی  
2-2-3- مبانی نظری جهت گیری مذهبی  
2-2-3-3 نظریه ها ی مربوط به جهت گیری مذهبی  
2-2-3-4 جمع بندی مبانی نظری جهت گیری مذهبی  
2-3 مروری بر تحقیقات قبلی  
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور  
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور  

 

منابع  
منابع فارسی  
منابع لاتین

 

لینک کمکی