فایل رایگان فصل سوم سرسختی روانشناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل سوم سرسختی روانشناختی :

دید کلی :
فصل سوم پایان نامه سرسختی روانشناختی با هدف مقایس هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخب کاراته کا انجام گرفته است.


توضیحات کامل :

فصل سوم پایان نامه سرسختی روانشناختی نمونه فصل سوم پایان نامه ارشد روانشناسی با هدف مقایس هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخب کاراته کا انجام گرفته است. در این فصل ابتدا در مورد روش انجام تحقیق، روش نمونه-گیری، چگونگی تعیین حجم نمونه، روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه ها توضیحاتی داده خواهد شد. در پایان فصل نیز درباره روش های آماری که در آزمون داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند توضیحاتی داده خواهد شد. بدیهی است که انتخاب مناسب ترین روش گردآوری اطلاعات و بهترین روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها،که به یکی از با ثبات ترین پاسخ ها منتهی شود، از ضروریات یک تحقیق علمی به شمار می‌رود. 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل سوم سرسختی روانشناختی
فهرست مطالب
فصل سوم: «روش اجرای پژوهش»  
- مقدمه  
- روش تحقیق  
3-3 جامع آماری  
3-4 نمون آماری  
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات  
3-5-1 پرسشنام هیجان خواهی زاکرمن  
-- چگونگی پیدایش و تحول مقیاس هیجان خواهی زاکرمن  
3-5- پرسشنام سرسختی روانشناختی اهواز  
3-5- مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت  
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها  
3-7 روش گردآوری داده ها  
3-8 متغیرهای تحقیق  
3-8-1 متغیرهای ملاک  
3-8-2 متغیرهای پیش بین  
3-9 روش های تجزیه و تحلیل آماری  
- محدودیت های تحقیق  

 

منابع  
منابع فارسی 
منابع لاتین


 

لینک کمکی