فایل رایگان پروپوزال سرسختی روانشناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال سرسختی روانشناختی :

دید کلی :
این پروپوزال با هدف مقایس هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخب کاراته کا انجام گرفته است.


توضیحات کامل :

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه-ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه های آماری توصیف شده، سپس نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش(جهت گیری های مذهبی، سرسختی روانشناختی و میزان هیجان خواهی) بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمون های آمار استنباطی به بررسی فرضیه‌های تحقیق مبادرت شده است. 

 

 


تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است. تحقیق همبستگی به تحقیقی گفته می شود که در آن رابط بین دو یا چند متغیر کمی با استفاده از ضریب همبستگی، توصیف، کشف و تبیین می شود(). تحقیقات علی- مقایسه ای به پژوهش هایی که در آن ها متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده یا امکان اعمال متغیر مستقل در آن ها به هر دلیل وجود ندارد گفته می شود. تحقیق علی- مقایسه ای، روش آشکار کردن تأثیر احتمالی حوادثی است که اتفاق افتاده اند و قابل دستکاری توسط محقق نیستند پژوهشگر معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت می پردازد().

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال سرسختی روانشناختی
فهرست مطالب

فصل اول: «کلیات پژوهش»  
1-1 مقدمه  
1-2 بیان مسئله  
1-3 ضرورت  
1-4 اهداف پژوهش  
1-4-1 هدف کلی  
1-4-2 اهداف اختصاصی  
1-5 فرضیات  
1- 6 پیش فرض های تحقیق  
1-7 قلمرو تحقیق  
1- تعریف واژگان  
1- -1 تعاریف مفهومی  
1--1-1 هیجان خواهی  
1--1-2 سرسختی روانشناختی  
1--1-3 جهت گیری مذهبی  
1--2 تعاریف عملیاتی  
1--2-1 ورزشکاران نخبه و غیرنخبه:  
1--2-2 هیجان خواهی :  
1--2-3 سرسختی روانشناختی :  
1--2- جهت گیری مذهبی:  

«روش اجرای پژوهش»  
- مقدمه  
- روش تحقیق  
3-3 جامع آماری  
3-4 نمون آماری  
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات  
3-5-1 پرسشنام هیجان خواهی زاکرمن  
-- چگونگی پیدایش و تحول مقیاس هیجان خواهی زاکرمن  
3-5- پرسشنام سرسختی روانشناختی اهواز  
3-5- مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت  
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها  
3-7 روش گردآوری داده ها  
3-8 متغیرهای تحقیق  
3-8-1 متغیرهای ملاک  
3-8-2 متغیرهای پیش بین  
3-9 روش های تجزیه و تحلیل آماری  
- محدودیت های تحقیق  

 

منابع  
منابع فارسی  
منابع لاتین

 

 


 

لینک کمکی