فایل رایگان پروپوزال تاب آوری و احساس تنهایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال تاب آوری و احساس تنهایی :

دید کلی :
پروپوزال پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی با موضوع اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت  می باشد


توضیحات کامل :

پژوهش حاضر یك تحقیق بالینی و جزء طرحهای آزمایشی است كه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری گروهی برپرخاشگری  و احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی تنظیم گردیده است. این پژوهش روی 30 دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی انجام شده است. 

 

 

 


داده‌ها به كمك دو پرسشنامه مقیاس احساس تنهایی ( آشر ، هایمل ،رنشاو 1984) و پرخاشگری (باس و پری ،1992) استفاده شده است. در این فصل با استفاده از دا ده های آماری وجداول فصل چهارم ، اطلاعات بدست آمده مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس یافته های پژوهش در رابطه با سئوال تحقیق ، نتیجه گیری لازم ارایه گردیده است . به محدودیت هایی که محقق با آن رو به رو بوده اشاره شده وبه پیشنهادهای کاربردی مرتبط با موضوع نیزپرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال تاب آوری و احساس تنهایی
فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات پژوهش
چکیده  پژوهش.  1
بیان مسأله  6
اهمیت و ضرورت پژوهش  9
هدفهای پژوهش  10
فرضیه های پژوهش  10
تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش  11
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش  11
تعریف متغیر کنترل  12

فرایند پژوهش  96
مقدمه  97
جامعه آماری  97
نمونه آماری  98
روش جمع آوری اطلاعات  97
روش و طرح پژوهش  98
ابزارهای اندازه گیری  98
پایایی وروایی مقیاس تنهایی  98
پایایی وروایی مقیاس پرخاشگری  99
خلاصه پکیج آموزش تاب اوری  100
روش تجزیه و تحلیل داده ها  101

 

 

 

منابع


 

لینک کمکی