فایل رایگان علل و عوامل پرخاشگری و نظریه های مربوط به پرخاشگری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان علل و عوامل پرخاشگری و نظریه های مربوط به پرخاشگری :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان علل و عوامل پرخاشگری و نظریه های مربوط به پرخاشگری می باشد


توضیحات کامل :

پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی؛ در جهت آسیب رساندن به دیگران. پرخاشگری، یک کشش و یا یک گرایش در فرد است که به صورت زدن و کشتن و ویران کردن را نشان می دهد. امری که فرد به عنوان عکس العمل از خود بروز می دهد و به گونه ای است که باید گفت مناسب عمل یا رفتار طرف مقابل نیست .گاه پرخاشگری به عنوان رفتاری آسیب رسان دارد اما در اقدام خود با شکست مواجه می شود. پذیرفتنی نیست پرخاشگری شکلی از رفتار دانسته شده نه شکلی از هیجان نیاز به انگیزه از این رو باید از هنجارهایی که ممکن است همراه با پرخاشگری باشد یا نباشد تمیز داده شود. مثلاً خشم یا انگیزه هایی که ممکن است اساس پرخاشگری باشد میل به انتقام¬جویی و نگرش های سطحی که گاهی مواقع و نه همیشه وقوع پرخاشگری را افزایش می دهند (درویش، 1386). منظور از پرخاشگری، رفتاری است كه به قصدآسیب رساندن (جسمانی یا كلامی)، به فردی دیگر یا نابود كردن دارایی دیگران اعمال می شود. مفهوم اصلی در این تعریف، قصد است (اتكینسون 2001، به نقل از براهنی، 1387).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برخی نیت پرخاشگری را جزء اصلی تعریف پرخاشگری دانسته اند. اما حتی پرخاشگری عمدی ممكن است هدفی جز صدمه به دیگری را داشته باشد. جاه و مال از جمله هدفهایی هستند كه ممكن است با توسل به پرخاشگری به دست آیند. هر چند عجیب به نظر می رسد، اما ظاهراً پرخاشگرترین افراد شیرخواران و كودكان هستند و بویژه در سه سالگی، پرخاشگری كودک به حد اعلی می رسد. علت، شاید این باشد كه كودكان، پرخاشگری خویش را به روشنی، آشكار ومستقیم ابراز می كنند وبه روشهای غیر مستقیم، خود آگاه یا ناخودآگاه برای نمایش آن مجهز نیستند. یك ویژگی كودک كه با پرخاشگری‌های او پیوستگی نزدیک دارد، خود مداری كودک است . انگیزه اصلی نسخ پرخاشگری، همانند تسلیم گر، كاهش اضطراب اساسی است.  شخصیتهای پرخاشگر، بیمی از طرد شدن از سوی دیگران ندارند و به دیگران هیچگونه توجهی ندارند و بسیار خشن و سلطه جویانه رفتار می كنند. داشتن قدرت وبرتری یافتن به سایرین برای آنان چنان مهم است كه باید همواره در سطح  بسیار بالایی عمل كنند. آنها با پیشی گرفتن از دیگران وبه رسمیت شناخته نشدن از جانب دیگران، توسط قدرت و برتری خاصی كه بوسیله دیگران تأیید نشده است، ارضاء می شوند (اكبری ،1381).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان علل و عوامل پرخاشگری و نظریه های مربوط به پرخاشگری
فهرست مطالب
پرخاشگری
تعریف پرخاشگری
پرخاشگری،خشم،خصومت
تاریخچه پرخاشگری
نظریه های مربوط به پرخاشگری
شالوده زیستی پرخاشگری
علل و عوامل پرخاشگری
انواع رفتارهای پرخاشگرانه
زیانهای پرخاشگری
پرخاشگری در نوجوانان 

منابع
 

لینک کمکی