فایل رایگان بررسی اصول و روشها مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی اصول و روشها مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی اصول و روشها مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری می باشد


توضیحات کامل :

انگاشت کیفیت زندگی شهری، انگاشتی چند بعدی و پیچیده می باشد. بدون شک زمانی می توان از این مفهوم در برنامه ریزی های شهری استفاده نمود که چارچوبی مناسب و قابل اطمینان برای سنجش آن تدوین شود. کیفیت زندگی دو بعد دارد که به عنوان ابعاد عینی و ذهنی شناخته می شوند و اغلب توسط شاخص های عینی یا ذهنی، به صورت جداگانه، سنجش می شود. شاخص های ذهنی، ارزشگذاری فردی از شرایط عینی زندگی را ارائه می کنند که از ممیزی های صورت گرفته از ادراکات ساکنین، رضایتمندی یا بهزیستی با زندگی شهری بدست می آیند. از سوی دیگر، شاخص های عینی، بر شرایط بیرونی یا ملموس زندگی دلالت دارند و اغلب از داده های ثانویه مانند، داده های جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی، گزارش هایی مبنی بر وجود خدمات عمومی و جز آن بدست می آیند.

 

 

 

 

 


براساس سنجش شاخص های عینی و ذهنی، سطح کیفیت زندگی چهار حالت دارد که به عنوان بهزیستی، محرومیت، سازش پذیری یا ناهنجاری شناخته می شوند. بهزیستی زمانی است که هم احساس ذهنی فرد از زندگی و هم شرایط عینی زندگی خوب باشد. اگر هر دو شرایط عینی و ذهنی بد باشند، محرومیت وجود دارد. از سوی دیگر زمانی که شرایط ذهنی خوب است و شرایط عینی بد است، در آن هنگام سازش پذیری وجود دارد. ولی، اگر شرایط ذهنی بد اما شرایط عینی خوب باشد، در آن هنگام ناهنجاری وجود خواهد داشت. مدل های انگاشتی در تحلیل و فهم تمام جنبه های کیفیت زندگی واجب و حیاتی هستند. مدل های متنوع  برحسب مقیاس و شاخص های بکار رفته متمایز می باشند. در این پایان نامه مدل های انگاشتی به عنوان راهنمایی برای انتخاب و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در مورد پژوهی مورد بازبینی قرار می گیرند. بررسی و مطالعه روابط پیشنهاد شده در مدل های زیر می تواند کمک موثری درجهت سنجش کیفیت زندگی در مورد پژوهی فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی اصول و روشها مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری
فهرست مطالب

5-3-2-  معرفی تعاریف پایه انگاشت کیفیت زندگی    22
1-5-3-2- ابعاد کیفیت زندگی    23
2-5-3-2  تعاریف ناظر بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی    23
6-3-2-  معرفی سیر تحول تفکر انگاشت کیفیت زندگی    25
1-6-3-2-  تعریف استاندارد زیست    25
2-6-3-2- مقایسه استاندارد زیست و کیفیت زندگی    26
3-6-3-2- تفاوت استاندارد زیست و کیفیت زندگی    27
4-6-3-2- سیر تحولات انگاشت کیفیت زندگی    27
7-3-2- معرفی و تعریف انگاشت های مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی    33
8-3-2-  رویکردهای کیفیت زندگی    35
9-3-2-  بررسی انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری    36
1-9-3-2- تعریف کیفیت زندگی در چارچوب تفکر و عمل برنامه ریزی    36
2-9-3-2- تاثیر مفهوم کیفیت زندگی بر برنامه ریزی    36
3-9-3-2- اهمیت مطالعه کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری    37
4-2- معرفی و تشریح پایه های تجربی مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی    39
1-4-2- مقدمه    39
2-4-2- هدف    39
3-4-2- روش کار    39
4-4-2- معرفی تجارب بکارگیری انگاشت و شاخص های کیفیت زندگی در کشورهای بیشتر توسعه یافته    40
1-4-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در گرند تراورس آمریکا موسوم به Q1998    40
2-4-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در آنتاریو کانادا    42
5-4-2- معرفی تجارب بکارگیری انگاشت و شاخص های کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه    43
1-5-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در شهر لیما در کشور پرو    43
2-5-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در شهر آدیس آبابا در کشور اتیوپی    44
3-5-4-2-  مطالعه شاخص کیفیت زندگی در مناطق 22 گانه شهر تهران در کشور ایران    46
4-5-4-2- کیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسشنامه WHOQOL-BREF    46
6-4- 2- شواهد تجربی در سنجش کیفیت زندگی عینی و ذهنی    47

 

 

 


منابع و ماخذ    

 

 

فایل رایگان بررسی اصول و روشها مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری
فهرست جدول ها
جدول شماره 1-2- نمونه هایی از تعاریف کیفیت زندگی    24
جدول شماره2-2-  تحول تاریخی شکل گیری انگاشت کیفیت زندگی    31
جدول شماره3-2-  مطالعات مربوط به کیفیت زندگی    31
جدول شماره 4-2-  خلاصه ای از تعاریف ارائه شده از بهزیستی در منابع مختلف    33
جدول شماره 5-2-  خلاصه مطالعات کیفیت زندگی شهری    47
جدول شماره 6-2- عرصه های کیفیت زندگی    51
جدول شماره 7-2- قوت ها و ضعف های دو رهیافت کیفیت زندگی    59
جدول شماره 8-2-  حالت های کیفیت زندگی    61
جدول شماره 9-2- خلاصه شاخص ها: نمونه هایی از سراسر جهان    73
جدول شماره 10-2- خلاصه مطالعات بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی    74

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی اصول و روشها مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری
فهرست شکل ها
شکل شماره 1-2-  مدل نمایش ارتباط بین رضایتمندی در عرصه ها و رضایتمندی از زندگی    63
شکل شماره 2-2-  مدل نشان دهنده روابط بین رضایت عرصه مسکونی و کیفیت زندگی    64
شکل شماره 3-2-  مدل نمایش دهنده ارتباط بین شرایط عینی، پاسخ های ذهنی و رضایت از همسایگی    65
شکل شماره 4-2- مدل متصل کننده فعالیت ها ومنابع تفریحی به بهزیستی فردی (کیفیت زندگی) و کیفیت اجتماع    65
شکل شماره 5-2-  کیفیت زندگی که بر، ارتباطات بین نیازهای انسانی، ادراکات ذهنی از تامین نیاز و فرصت های ارائه شده دلالت می کند.    67
شکل شماره 6-2- چارچوب مفهومی (تسفازقی،2009)    68
 

 

لینک کمکی