فایل رایگان بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت می باشد


توضیحات کامل :

از آغاز زندگی اجتماعی بشر اوقات فراغت مورد توجه بوده است ولی فقط طبقات با از امكان تفریح و سرگرمی برخوردار بودند. یونانیان به اوقات فراغت اهمیت زیادی می دادند و از آن برای ورزش، بازی های قهرمانی، هنرهایی مانند نقاشی و تمرین سخنوری استفاده می كردند. رومیان نیز از این اوقات برای ورزش، كسب آمادگی رزمی و شركت در جشن های ملی و مذهبی سود می جستند. ایرانیان پیش از آنها اوقات فراغت خود را به اسب سواری، تیراندازی، شكار و شركت در مراسم و جشن ها می گذراندند. پس از ظهور اسم نیز ورزش و تفریحات سالم متناسب با احكام دینی مورد توجه و تشویق بود. پیشرفت های علمی، فنی، هنری و ادبی مسلمانان، معلول استفاده صحیح و مناسب از اوقات فراغت خود بوده است. اوقات فراغت در شرایط غیر كاری فرصت پرداختن به اموری مانند اخقیات و ارزش های اجتماعی را فراهم می سازد.

 

 

 

 


نئومیر  به ارتباط فراغت و فرهنگ اعتقاد دارد و به نظر او با دگرگونی جامعه و فرهنگ در طول تاریخ، فراغت هم دچار دگرگونی شده است. به طوری که امروزه فراغت به صورت بخشی از ارزش های مورد قبول و دارای اهمیت جامعه درآمده است (موموندی، 1380). فراغت شامل آن بخش از زمان است که فرد در آن مقید به انجام تقاضای زیستی و امرار معاش نیست و می تواند به شکل آزاد و اختیاری به برنامه های انتخاب شده خود بپردازد (شیخعلی زاده، 1387). به نظر پارکر ، وقت آزاد زمانی است که پس از پرداختن به همه اموری که تفریح به حساب می آید، باقی مانده باشد. در این معنا، ملاک زمان فراغت، انجام اموری است که تفریح به شمار می آید. 

 

 

 

 

 


درمورد اوقات فراغت پنج دیدگاه متمایز و همپوشان تشخیص داده شده که تمام تعاریف اوقات فراغت در چارچوب این پنج دیدگاه جای می گیرند :
1- اوقات فراغت به منزله ی وقت آزاد
2- اوقات فراغت به منزله ی فعالیت
3- اوقات فراغت به منزله ی حالتی ذهنی یا حالتی از بودن
4- اوقات فراغت به منزله ی مفهوم کل نگر و همه جانبه
5- اوقات فراغت به منزله ی شیوه ای از زندگی

 

 

 

 

 

اوقات فراغت به منزله ی وقت آزاد: منظور از وقت آزاد، زمان تحت اختیاری است که پس از پرداختن به ضروریات زندگی مانند کار، خواب، استراحت، غذا خوردن، نظافت و .... در اختیار فرد باقی  می ماند و او می تواند هر جور که بخواهد از آن استفاده کند. اوقات فراغت به منزله ی فعالیت: بر اساس آن، فراغت از فعالیت هایی آموزنده و لذت بخش تشکیل شده و با این تعریف، اوقات فراغت بیشتر با تفریح همانندی پیدا می کند و به معنی آن است که صرفاً داشتن وقت آزاد، اوقات فراغت به حساب نمی آید، بلکه نحوه ی پر کردن وقت آزاد، اوقات فراغت را به وجود می آورد. تلقی اوقات فراغت به منزله ی فعالیت، برداشتی نسبتاً سنتی از اوقات فراغت است که آن را به منزله ی فعالیت های داوطلبانه و رضایت بخش و در عین حال آموزنده توصیف می کند. اوقات فراغت در این دیدگاه، فرصتی است برای پرداختن به بعضی فعالیت های جدی یا نسبتاً فعال که ضرورت های زندگی آن ها را اقتضا نکرده باشد.

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت
فهرست مطالب
1-8-2- فعالیت بدنی در اوقات فراغت
مقدمه
2-1- اوقات فراغت 
2-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت
2-1-2- کارکردهای اوقات فراغت
2-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت    
2-4- پیشینه تحقیق    
منابع

 

 

 

لینک کمکی