فایل رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سوالی (sf-36) با نمره گذاری، روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سوالی (sf-36) با نمره گذاری، روایی و پایایی :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سوالی (sf-36) با نمره گذاری، روایی و پایایی و تفسیر کامل


توضیحات کامل :

تفسیر پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36

 پرسش نامه ی WHOQOL-BREF شامل 26 سؤال است. 2 سؤال اول وضعیت سلامت و کیفیت زندگی به شکل کلی و 24 سؤال بعدی 4 حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت عمومی را مورد بررسی قرار می دهند. تعداد سؤال های مربوط به سلامت جسمانی7، سلامت روانی 6، روابط اجتماعی 3 و سلامت عمومی 8 سوال است (سازمان جهانی بهداشت، 1996). این پرسش نامه وضعیت آزمودنی ها را با مقیاس لیکرت 5 درجه ای می سنجد. در سؤال 1 کیفیت زندگی آزمودنی از بسیار بد =1 تا بسیار خوب =5 و در سؤال 2 سلامتی آزمودنی از بسیار ناراضی =1 تا بسیار راضی =5 درجه بندی می شوند.

 

 

 

 


شیوه نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی

 در سؤالات 3 تا 9 دامنه ی پاسخ ها از بسیار زیاد =1 تا اصلا =5 گسترده است. سوالات 5، 6، 7، 8 و 9 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. دامنه ی پاسخ های سؤالات 10 تا 14 از اصلا  =1  تا کاملا =5 ، سؤال 15 از بسیار بد =1 تا بسیار خوب =5، سؤالات 16 تا 25 از بسیار ناراضی =1 تا بسیار راضی =5 و سؤال 26 از همیشه =1 تا هرگز =5 پراکنده  است.
در نهایت، کمترین نمره ای که هر فردی می تواند به دست آورد 26 و بالاترین نمره 130 است. نمره ی بیشتر نشان از کیفیت زندگی بهتر و بالاتر دارد.

 

 

 

 

 


روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی

 اسکوینگتون، لطفی و اُکانل  (2004) ویژگی های روان سنجی این ابزار را در 24 شهر از کشورهای مختلف بررسی کردند. 11830 شرکت کننده 12- 97 ساله با میانگین سنی 45 سال و انحراف استاندارد 16 در این بررسی حضور داشتند. برای بررسی پایایی  این پرسش نامه از روش ثبات درونی  (آلفای کرونباخ) استفاده شد. آلفای کرونباخ برای سلامت جسمانی 82/0، برای سلامت روانی 81/0، برای سلامت محیط 80/0 و برای روابط اجتماعی 68/0 به دست آمد. روایی  این ابزار با استفاده از دو روش روایی افتراقی  و روایی ساختاری  بررسی و قابل قبول گزارش شد. در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در 15 مرکز بین‌المللی این سازمان انجام شده، ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا 89/0 برای خرده مقیاس‌های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است. و در ایران نیز نصیری (1385)  برای پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی با فاصله سه هفته‌ای،تنصیفی وآلفای کرون باخ استفاده کردکه به ترتیب برابربا 67/0، 87/0،84/0 بود. همچنین پایایی مقیاس کیفیت زندگی را رحیمی‌(1386)سنجیده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 88/0، برای سلامت جسمی 70/0، برای سلامت روانی 77/0 و برای روابط اجتماعی 65/0 و برای کیفیت محیط زندگی برابر با 77/0گزارش کرده است. نصیری(1385)به منظور تعیین روایی مقیاس از روش روایی همزمان استفاده کرد و رابطه نمره کل آزمون و خرده مقیاس‌های آن را با نمره کل و خرده مقیاس‌های پرسشنامه سلامت عمومی از طریق ضریب هم‌ بستگی سنجید. 

 

 

 


.مولفه ها و سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی

ردیف    مولفه    سوالات
1    سلامت جسمانی    3،4،10،15،16،17،18
2    روانشناختی    26-19-11-7-6-5 
3    روابط اجتماعی    22-21-20 
4    سلامت عمومی    8-9-12-13-14-23-24-25
 

لینک کمکی