فایل رایگان نظریه آدلر  و شفر در مورد سبک های فرزندپروری و تقسیم بندی متفاوت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظریه آدلر  و شفر در مورد سبک های فرزندپروری و تقسیم بندی متفاوت آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان نظریه آدلر  و شفر در مورد سبک های فرزندپروری و تقسیم بندی متفاوت آن می باشد


توضیحات کامل :

شفر (1959 ، به نقل از ماسن و همکاران، 1377) ازجمله کسانی است که در این زمینه پژوهش هایی انجام داده است. او بر اساس مشاهدات خود طرح یک طبقه بندی بر اساس دو بعد رفتار والدین یعنی پذیرش در برابر طرد و سختگیری در برابر آسان گیری (سهل گیری) را ارائه نمود. از ترکیب این دو بعد الگوهای مختلف رفتار والدین تشکیل می شود. برای مثال والدینی که هم پذیرا و هم سختگیرند، ممکن است حامی و بخشنده قلمداد شوند. والدینی که طرد کننده و سختگیرند ممکن است متوقع و منفی باف تلقی شوند. و والدین آسانگیر و پذیرا ممکن است آزاد منش خوانده شوند.

 

 

 

 

 

 شفر با مطرح كردن ابعاد گرمی / سردی و آزادی / كنترل یك الگوی فرضی در مورد روابط والدین و كودكان را ارائه و آن را به چهار دسته تقسم می‌كند:

 


والدین بامحبت و آزاد گذارنده
این نوع والدین كسانی هستند كه معمولاً به عنوان والدین نمونه شناخته می‌شوند. كودكان آنها دارای استقلال بوده و رفتار اجتماعی مناسبی دارند. محبت و گرمی ‌توأم با آزادی موجب می‌شود به علت داشتن فضای مناسب برای بیرون‌ریزی هیجانی و عدم وجود پاسخ‌‌های نامناسب از سوی والدین، حالت‌‌های پرخاشگری در كودكان چنین خانواده‌‌هایی مشاهده نگردد. مشخصات كودكان پرورش یافته با این سبك عمدتاً داشتن اعتماد به نفس، احساس خودمختاری، تمایل به كنترل محیط و گرایش به سمت رفتار‌های دوستانه نسبت به همسالان است.

 

 

 

 


والدین بامحبت و محدود كننده
گاهی محبت والدین محدودیت‌‌هایی را نیز به دنبال دارد. این والدین فرصت كسب تجربه و یادگیری را از كودكان سلب می‌كنند. آنها با محبت افراطی موجب گرفتن آزادی لازم از كودكانشان می‌شوند. كودكان چنین خانواده‌‌هایی معمولاً وابستگی بیشتری را نشان می‌دهند، اینها در مقایسه با فرزندان با محبت و آزاد گذارنده، خصومت و پرخاشگری بیشتری از خود نشان می‌دهند و در روابط با همسالان خود مسلط نیستند. شفر معتقد است محدودیت اعمال شده از سوی والدین در سه سال اول زندگی نسبت به بعد از آن تأثیر‌های عمیق‌تری بر رفتار كودك خواهد داشت.

 

 

 

 


والدین متخاصم- محدودكننده
رفتار‌های خصومت آمیز این والدین كه بیشتر بر اصل تنبیه استوار است به همراه سختگیری و محدودیت شدیدی كه نسبت به فرزندانشان اعمال می‌كنند، موجب ایجاد احساس خصومت شدید در فرزندان آنها می‌شود. از سویی عدم اجازه به كودك در ظاهر ساختن این احساس خصومت، كودكان را عصبانی بار می آورد. تمایل به خودكشی و خودآزاری در سنین بزرگسالی در این كودكان قابل مشاهده است. این كودكان معمولاً در روابط اجتماعی ناموفق‌اند. گوشه گیری، خجالت و عدم اعتماد به نفس در این كودكان به وفور یافت می‌شود.

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان نظریه آدلر  و شفر در مورد سبک های فرزندپروری و تقسیم بندی متفاوت آن
فهرست مطالب
1-5-1- تعاریف نظری    4
2-15- شیوه های فرزندپروری    6
2-16- نظریه اریكسون    14
2-17- نظریه آدلر    15
سبك آزادمنش و امید بخش    15
سبك بسیار آسانگیر    15
سبك بسیار مطیع    16
سبك بسیار جدی    16
سبك كمال گرا    16
سبك بسیار مسؤول    16
سبك بی توجه    17
سبك طرد كننده    17
سبك تنبیهی    17
سبك خودبیمار انگارانه    17
سبك از نظر جنسی تحریك كننده    17
2-18- الگوی شفر    18
والدین بامحبت و آزاد گذارنده    18
والدین بامحبت و محدود كننده    18
والدین متخاصم- محدودكننده    19
والدین متخاصم- آزاد گذارنده    19
2-19- الگوی وینترباتوم    19
بعد استقلال آموزی    20
بعد تسلط آموزی    20
بعد مراقبت آموزی    20
والدین و اجتماعی کردن فرزندان    20
انطباق فرزندپروری با تحول خود    22
2-20- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری    24
2-21- شکل‌‌های موثر کنترل والدین    25
تأکید مستمر بر قوانین    26
برقراری ارتباط باز بین کودکان و والدین    26
اعمال مدیریت موقعیتی    26
شکل‌‌های غیر موثر کنترل والدین    27
2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    28
2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور    30
منابع
 

لینک کمکی