فایل رایگان ابعاد و منابع حمایت اجتماعی و بررسی سیستم های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد و منابع حمایت اجتماعی و بررسی سیستم های آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان ابعاد و منابع حمایت اجتماعی و بررسی سیستم های آن می باشد


توضیحات کامل :

حمایت اجتماعی دارای دو بعد یا جنبه ی اساسی است : 

الف ) جنبه ی ذهنی : بعد ذهنی حمایت اجتماعی به تصوری اطلاق می گردد که فرد از افرادی دارد که قادرند به طور مؤثر در مواقع درماندگی و ناچاری وی را مساعدت نمایند. 
ب) جنبه ی عینی : بعد عینی یا بالفعل حمایت اجتماعی به میزان واقعی مساعدتها و همیاری های ارائه شده به فرد بستگی دارد . هر نوع تغییر ناگهانی یا بروز مصیبت در زندگی ، از جمله منابع فشاری است که ممکن است موجب پریشانی و نگرانی شخص شود. 

 

 

 


جنبه ذهنی درمیزان عملکرد فرد تأثیر فراوانی دارد و یافته های پژوهشی  حاکی از آن است که هر چه ذهنیت فرد در برخورداری از حمایت دیگران ( حمایت بالقوه ) بیشتر باشد،میزان پاسخهای موفقیت آمیزی که به فشارهای روانی و موقعیتهای بغرنج نشان می دهد ، بیشتر است . به عکس اگر فرد احساس کند که از حمایت اجتماعی کافی اطرافیان برخوردار نیست ، احتمالاً آمادگی کمتری برای مقابله با خطر از خود نشان می دهد و ممکن است به جای رویارویی با مسایل ، اجتناب متوسل شود ( هاینزمن.کاپلان.1988)

 

 

 

 


با توجه به بعد عینی حمایت اجتماعی، افراد مؤثر در مساعدت و یاری فرد تا حد زیادی از شدت فشار روانی می کاهد و فرد را به انطباق دوباره قادر خواهد ساخت. به عنوان مثال : ازدواج از جمله وقایعی است که سبب ایجاد فشار روانی مضاعف بر فرد می شود ، حضور شرکت افراد خانواده و دوستان در مجلس عروسی تا اندازه ای پذیرش نقش همسری و مسئولیت را برای عروس و داماد آسانتر می کند . همچنین مساعدت هایی که تا مدتها بعد از عروسی به زوج  جوان از سوی اطرافیان به خصوص خانواده ارائه می شود . به میزان قابل توجهی از فشار روانی ناشی از تغییر زندگی و بار مسئولیتها می کاهد و آنها را قادر می سازد که با موفقیت و شرایط تازه انطباق لازم را  به عمل آورند 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان ابعاد و منابع حمایت اجتماعی و بررسی سیستم های آن
فهرست مطالب
تعریف نظری حمایت اجتماعی
تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی
25-2-حمایت اجتماعی
26-2-  منابع حمایت اجتماعی
27-2-ابعاد حمایت اجتماعی
28-2- سیستم های حمایت اجتماعی
29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن
بخش دوم :
33-2- پژوهشهای انجام شده در ایران
34-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران
منابع و ماخذ                                                                                                                  
 

لینک کمکی