فایل رایگان پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت


توضیحات کامل :

پرسشنامه مقیاس BAS-BIS

این مقیاس شامل 24 پرسش خود گزارشی است که توسط کارور و وایت در سال 1994 تهیه شده است. زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویایی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد.

 

 

مقیاس BAS نیز شامل 13 آیتم بوده و حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را اندازه می گیرد. این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از: سائق (شامل 4 آیتم)، پاسخدهی به پاداش (شامل 5 آیتم) و جستجوی شادی و سرگرمی (شامل 4 آیتم). پاسخدهی به پاداش، درجه ای را که پاداشها به هیجانهای مثبت منجر می-شوند، اندازه می گیرد. در حالی که سائق، تمایل فرد به تعقیب فعالانه اهداف مطلوب را اندازه گیری می کند و زیر مقیاس جستجوی لذت، تمایل فرد به تعقیب اهداف مطلوب و تمایل فرد به پاداشهای جدید و روی آوردن به رویدادهای بالقوه پاداش دهنده در تحریک لحظه ای را اندازه می گیرد.

 

 

 

 

چهار آیتم اضافی به عنوان آیتم های پوششی در مقیاس آورده شده اند و نقشی در ارزیابی BIS، BAS ندارند(عبدالهی مجاریشن، 138). به گزارش کارور و وایت (1994)، ثبات درونی زیر مقیاس BIS، 74/0 است و ثبات درونی سه زیر مقیاس پاسخدهی به پاداش، سائق و جستجوی سرگرمی به ترتیب 73/0، 76/0 و 66/0 می باشند(عبدالهی مجاریشن، 138).

 

 

 


کلید سوالات پرشنامه مقیاس BAS/BIS

سائق    3-9-12-21
جسجوی شادی وسرگرمی    5-10-15-20
پاسخ به پاداش    4-7-14-18-23
BIS    2-8-13-16-19-22-24
سوالاتی که نمره گذاری معکوس دارند     2،22

 

 

نمره گذاری :
کاملا موافقم:یک                               تاحدی مخالفم :سه 
تاحدی موافقم :دو                             کاملا مخالفم :چهار  

 

 

 

  

لینک کمکی