فایل رایگان بررسی نظریه ها و الگوهای استرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی نظریه ها و الگوهای استرس :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان بررسی نظریه ها و الگوهای استرس می باشد


توضیحات کامل :

اصطلاح استرس از زبان انگلیسی گرفته شده و معادل دقیق آن در فارسی كلمه " فشار " است، البته معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند (شاملو، 1363). این اصطلاح تقریباً از قرن پانزدهم در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت. در این زبان كلمه استرس به معنای فشار یا كشش فیزیكی به كار می رفت. تا قرن هفدهم كاربرد آن در حوزه های مهندسی معماری تعمیم یافت و از آن پس این كلمه در مفهوم سختی و فلاكت در مورد انسان نیز مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

 

 

به عبارت دیگر، فشار وارد بر فرد جانشین فشار وارد بر شیء شده بود. در اوایل قرن بیستم بعضی از پژوهش گران استرس را در ارتباط با اختلالات روان تنی مطرح كردند. سپس در سال 1930 سلیه تمایز بین علت اختلالات بدنی و آثار آن را مطرح كرد. او علل یا محرك های خارجی را عامل استرس و حالت عدم تعادل بدن را استرس نامید (شفر ، 1982).

 

 

 

 

 

با وجود تحقیقات وسیعی كه در زمینه استرس انجام شده و استفاده گسترده ای كه از این مفهوم می شود، هنوز هم استرس به طور دقیق تعریف نشده است. برخی از افراد وقتی درمورد استرس صحبت می كنند، در واقع به یك محرك محیطی اشاره می كنند. بعضی آن را پاسخی به محرك محیطی می بینند و عده ای آن را در تعامل بین محرك محیطی و پاسخ جست وجو می كنند. نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف نیز هر كدام استرس را از زاویه متفاوتی تحلیل كرده اند. در اینجا به بررسی برخی از این نظریه ها می پردازیم.

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی نظریه ها و الگوهای استرس
فهرست مطالب
2 1  مقدمه    17
2 2  مفاهیم بنیادی    17
2 2 1  استرس    17
2 2 2  تأثیرهای استرس    19
2 2 3 کارکردهای فیزیولوژیک استرس    21
2 2 4 چرخه استرس    26
2 2 5  عوامل موثر در بروز استرس    26
2 2 6  منابع استرس    28
2 2 6 1  استرس های ناشی از شغل    29
2 2 6 2  استرس های ناشی از مسائل اجتماعی    30
2 2 6 3  استرس های ناشی از شرایط خانوادگی    31
2 2 6 4  مهاجرت    31
2 2 6 5  استرس ناشی از شرکت در فعالیت های ورزشی    32
2 2 7 علائم استرس    33
2 2 7 1 علائم جسمانی    33
2 2 7 2 علائم روانی و رفتاری    34
2 2 8  سیر تاریخی استرس    35
2 2 9 نظریه ها و الگوهای استرس    37
2 2 9 1  نظریه ی روان تحلیل گری    37
2 2 9 2  نظریه ی ضعف جسمانی    38
2 2 9 3  نظریه ی تكوین و تعادل خودكار    39
2 2 9 4  نظریه ی پردازش اطلاعات    39
2 2 10  الگوهای استرس    40
2 2 10 1  الگوی فرهنگی اجتماعی    40
2 2 10 2  الگوی روان تنی    41
2 2 10 3  الگوی واكنش حفاظتی    42
2 2 10 4  الگوی پاسخ فیزیولوژیكی    43
2 2 10 5  الگوی بیوشیمی    43
2 2 10 6  الگوی دوهرنوند    45
2 2 10 7  الگوی متغیرهای روان شناختی و اختلال های جسمانی    46
2 3  پژوهش های پیشین    
فایل رایگان بررسی نظریه ها و الگوهای استرس
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی