فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مقابله بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

فرآیند مقابله عمدتاً از فعالیت ها و اقدامات شناختی و رفتاری فرد برای مدیریت استرس است. استون و همکاران (1992) مقابله را معادل تلاش هشیار برای مواجهه با مطالبات استرس زا می‌دانند. از سوی دیگر، کمپاس (1987) معتقد است مقابله صرفاً راهبرد است و الزاماً معادل موفقیت در کاهش استرس و درماندگی نیست.  مقابله طبق نظر کمپاس به اقدامات سازش یافته و سازش نایافته در مواجهه با عوامل استرس زا اطلاق می شود.

 

 

 


روت و کوهن (1986)، و کرون (1993) مقابله را به دو دسته ی مقابله ی رویارویی و مقابله ی اجتنابی تقسیم می کنند. سبک مقابل رویارویی، برداشتن گام های فعال در مواجه ی مستقیم با عوامل استرس زا به منظور بهبود بخشیدن به پیامدهای آن است. نمونه هایی از این سبک مقابله عبارتند از: آغازگری، عملکرد مستقیم، افزایش تلاش های فردی، و سعی در به کارگیری راهبرد مقابله ای از پیش طراحی شده است. سبک مقابله ی اجتنابی، دوری گزیدن از عامل استرس زا است. نمونه هایی از این سبک مقابله عبارتند از: نادیده انگاری، بی اهمیت دانستن، ایجاد فاصله ی روان‌شناختی، یاری طلبی از دیگران، پرداختن به تکالیف دیگر (اندلر، پارکر  1990).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای
فهرست مطالب

1 4     تعریف مفهومی سبکهای مقابله    1

1 5     تعریف عملیاتی سبکهای مقابله    2

1 7 1  سبک مقابله    3
1 7 2  سبک برخوردی    3
1 7 3  سبک غیر برخوردی    3

مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق سبکهای مقابله     5

مفهوم مقابله    5
2 2 13  عوامل مؤثر بر انتخاب سبكهای مقابله    6
2 2 13 1  تحول من    6
2 2 13 2 كارآمدی    7
2 2 13 3 خوشبینی    7
2 2 13 4  احساس یكپارچگی    7
2 2 13 5  شناخت    8
2 2 13 6  مكانیسمهای دفاعی    9
2 2 13 7  توانایی حل مسئله    11
2 2 14  راهبردهای مقابله    11
2 2 15  راهبردهای سازشیافته و سازشنایافته    18
2 2 15 1  مقابلهی سازشیافته    19
2 2 15 2  مقابلهی سازش نایافته    19
2 2 16  مقابلهی غیرمؤثر    21
2 2 17  سبكهای مقابله و نقش آن در بروز بیماریها    21
2 2 18  ویژگیهای شخصیت و راهبردهای مقابله    23
2 2 19  تیپهای شخصیت و راهبردهای مقابله    25
2 2 20  نظریهی فروپاشی هویت    27
2 2 21  نظریه تکامل و سازگاری رفتاری    28
2 2 22  ووشو    29
2 2 22 1  ساندا    30
2 2 22 2  تالو    31
2 3  پژوهشهای پیشین    31
2 4  نتیجه گیری کلی    35
فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای
فهرست منابع و ماخذ    36
منابع فارسی    36
منابع انگلیسی    38

لینک کمکی