فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای با استرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای با استرس :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای با استرس بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

یكی از مواردی كه در تعیین سلامت یا بیماری انسان، مهم ترین نقش و جایگاه را دارد، استرس است كه با زندگی بشر امروز عجین شده است. پژوهشگران مختلف به شناسایی و معرفی منابع متعدد استرس اقدام كرده اند. عوامل تنش زا می توانند بیرونی یا درونی باشند. ویژگی های مشاغل موجود در جوامع پیچیده، گسترش نقش های متعدد و چندگانه ی اجتماعی از ویژگی های اختصاصی زندگی صنعتی است كه همه ما را به نوعی تحت سیطره خود قرار داده و بالقوه سلامت و حتی بقای نوع بشر را زیر سؤال برده است.

 

 

 

 

 اما آنچه در این بین می تواند مایه خوش بینی و امیدواری باشد، «شیوه های مقابله با استرس» است كه به عنوان متغیری میانجی، می تواند پیامدهای استرس را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به مفهوم «مقابله» در فرهنگ لغات علم روان‌شناسی، دیگر تغییرات و رویدادهای زندگی به خودی خود پیش بینی كننده احتمال بیماری ها نخواهند بود و در این زمینه فقط به عنوان شرط لازم عمل خواهند كرد، زیرا در كنار تمام منابع و عوامل تنش زا، سطحی از استرس كه هر شخص تجربه می كند، به میزان زیادی به توانایی مقابله، نحوه ی ادراك و قضاوت وی درمورد این عوامل بستگی دارد.

 

 

 

 

 

راهبردهای مقابله به روش های آگاهانه و منطقی مدارا با استرس های موجود در زندگی اشاره دارد. این اصطلاح برای روش های مبارزه با منبع استرس مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال دانش‌آموزی كه نگران امتحانات است، با مطالعه بیشتر با آن مدارا می كند (پورافكاری ، 1376).

 

 

 

 


برای طبقه بندی فرآیند مقابله دو رویكرد عمده وجود دارد؛ یكی از این رویكردها بر جایگاه تمركز مقابله، جهت گیری و فعال بودن شخص در پاسخ گویی به عامل تنش زا تأكید دارد. این رویكرد درصدد پاسخ دهی به این سؤال است كه آیا شخص می تواند به مسئله نزدیك شود و به طور فعال كوشش كند تا آن را حل كند یا از آن اجتناب می كند و عمدتاً بر مهار هیجانات مرتبط با آن متمركز است. در رویكرد دوم، بر سبك مقابله تأكید می شود. در این رویكرد به این مسئله پرداخته می شود كه آیا فرد با استفاده از روش های شناختی با رویدادهای تنش زا مواجه می شود یا از روش‌های رفتاری استفاده می كند.

 

 

 

 

با تركیب این دو رویكرد به مفهوم منسجم تری دست خواهیم یافت، یعنی می توان جهت گیری فرد نسبت به عامل تنش زا را در نظر گرفت و مقابله را به دو حیطه اجتنابی و رویکردی تقسیم كرد. هركدام از این دو حیطه شامل طبقاتی است كه منعكس كننده ی مقابله ی رفتاری یا شناختی است كه بر مبنای آن به مهارت در چهار نوع اساسی فرآیند مقابله دسترسی خواهیم داشت. این موارد عبارتند از: مقابله ی شناختی   رویکردی، مقابله ی رفتاری    رویکردی، مقابله ی شناختی   اجتنابی و مقابله ی رفتاری   اجتنابی.

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای با استرس
فهرست مطالب

1 4     تعریف مفهومی سبکهای مقابله    1

1 5     تعریف عملیاتی سبکهای مقابله    2

1 7 1  سبک مقابله    3
1 7 2  سبک برخوردی    3
1 7 3  سبک غیر برخوردی    3

مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق سبکهای مقابله     5

مفهوم مقابله    5
2 2 13  عوامل مؤثر بر انتخاب سبكهای مقابله    6
2 2 13 1  تحول من    6
2 2 13 2 كارآمدی    7
2 2 13 3 خوشبینی    7
2 2 13 4  احساس یكپارچگی    7
2 2 13 5  شناخت    8
2 2 13 6  مكانیسمهای دفاعی    9
2 2 13 7  توانایی حل مسئله    11
2 2 14  راهبردهای مقابله    11
2 2 15  راهبردهای سازشیافته و سازشنایافته    18
2 2 15 1  مقابلهی سازشیافته    19
2 2 15 2  مقابلهی سازش نایافته    19
2 2 16  مقابلهی غیرمؤثر    21
2 2 17  سبكهای مقابله و نقش آن در بروز بیماریها    21
2 2 18  ویژگیهای شخصیت و راهبردهای مقابله    23
2 2 19  تیپهای شخصیت و راهبردهای مقابله    25
2 2 20  نظریهی فروپاشی هویت    27
2 2 21  نظریه تکامل و سازگاری رفتاری    28
2 2 22  ووشو    29
2 2 22 1  ساندا    30
2 2 22 2  تالو    31
2 3  پژوهشهای پیشین    31
2 4  نتیجه گیری کلی    35
فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای با استرس
فهرست منابع و ماخذ    36
منابع فارسی    36
منابع انگلیسی    38

لینک کمکی