فایل رایگان انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها می باشد


توضیحات کامل :

منابع شخصی مقابله، مجموعه ی پیچیده ای از عوامل شناختی، شخصیتی و بازخوردی است كه بخشی از توانایی روانی فرد را برای مقابله مهیا می سازد. منابع شخصی عبارتند از ویژگی های زمینه ای نسبتاً پایدار كه انتخاب روش های ارزیابی و مقابله را تحت تاثیر قرار می دهند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از تحول من، احساس كارآمدی شخصی، خوش بینی، احساس یك پارچگی،  سبك های شناختی، سبك های دفاعی و مقابله، و توانایی های حل مسئله (موس و اسكافر  ، 1993).

 

 

 

1. تحول من

لوئه وینگر  (1967) از تحول من با عنوان «صفت مسلط» یاد كرده است. تحول من شامل فرآیندی است كه طی آن تجارب جدید شخص، در یك كل مرتبط با هم یكپارچه سازی می شود. «من» طی مراحل رشد خود به ادراك متفاوتی از خود و دنیای اجتماعی می رسد. هر مرحله از نظر سازمانده ی ساختاری با مراحل دیگر تفاوت كیفی دارد. اگر چه مراحل تحول از ثبات برخوردارند، ولی در آخرین مرحله از رشد تفاوت های میان افراد آشكار می شود. تحول من با الگوهای پیچیده رفتار از قبیل كمك به دیگران، همدلی و تحول اخلاقی مرتبط است.

 

 

 

2 كارآمدی
افرادی كه احساس كارآمدی شخصی بیشتری دارند، اغلب در مواجهه با موقعیت هایی كه مستلزم چالشگری است، برخوردی فعال و پیگیر دارند. درحالی كه افرادی كه از كارآمدی كمتری برخوردارند، یا از این موقعیت ها اجتناب می ورزند و یا واكنشی انفعالی دارند.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها
فهرست مطالب
تعریف مفهومی سبکهای مقابله    1
تعریف عملیاتی سبکهای مقابله
1 7 1  سبک مقابله    3
1 7 2  سبک برخوردی    3
1 7 3  سبک غیر برخوردی    3
مفهوم مقابله    5
2 2 13  عوامل مؤثر بر انتخاب سبكهای مقابله    6
2 2 13 1  تحول من    6
2 2 13 2 كارآمدی    7
2 2 13 3 خوشبینی    7
2 2 13 4  احساس یكپارچگی    7
2 2 13 5  شناخت    8
2 2 13 6  مكانیسمهای دفاعی    9
2 2 13 7  توانایی حل مسئله    11
2 2 14  راهبردهای مقابله    11
2 2 15  راهبردهای سازشیافته و سازشنایافته    18
2 2 15 1  مقابلهی سازشیافته    19
2 2 15 2  مقابلهی سازش نایافته    19
2 2 16  مقابلهی غیرمؤثر    21
2 2 17  سبكهای مقابله و نقش آن در بروز بیماریها    21
2 2 18  ویژگیهای شخصیت و راهبردهای مقابله    23
2 2 19  تیپهای شخصیت و راهبردهای مقابله    25
2 2 20  نظریهی فروپاشی هویت    27
2 2 21  نظریه تکامل و سازگاری رفتاری    28

2 3  پژوهشهای پیشین    31
2 4  نتیجه گیری کلی    35
فایل رایگان انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها
فهرست منابع و ماخذ    36
منابع فارسی    36
منابع انگلیسی    38

لینک کمکی