فایل رایگان سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  می باشد


توضیحات کامل :

انواع سبك های دلبستگی 

1- سبك دلبستگی ایمن 

منظور از ایمنی در دلبستگی، داشتن ارتباط نزدیك و پیوند عاطفی با شخص خاص است و نشان دهنده این است كه كودك به دسترس پذیری، پاسخگو و پذیرا بودن منبع دلبستگی خود اعتماد دارد. بررسی های نشان داده است، كودكان ایمن دارای والدینی حساس هستند كه بدون قید و شرط به آنها آرامش می دهند، به آنها كمك می كنند تا به كاوشگری و جست و جو بپردازند و نسبت به خواسته های كودكان پاسخگو هستند (ایزابلاوبسكی ، 1991 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384). 

 

 

 

ایمنی در بزرگسالی با قابلیت دسترسی به والدین بستگی ندارد، بلكه اعتمادی كه بزرگسال به مسئولیت پذیری والدین خود دارد بسیار مهم است. افراد ایمن از خود، گرمی و صمیمت نشان می دهند. همچنین به جنبه های مثبت و منفی خود هشیاری كامل دارند و در اكتشاف گری جسور و ریسك پذیرند (سیری  و كوبك ، 1998 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384). در این افراد خصومت و اضطراب كمتر و انعطاف پذیری بیشتری قابل مشاهده است و در كل با دنیای اطراف و هیجانات درونی خود همساز و سازگارند و از هماهنگی بیشتری با واقعیت برخوردارند (كسیدی ، 1989 ، به نقل از فیروزی، 1380).

 

 

 

 


2- سبك دلبستگی نا ایمن - اجتنابی 
كودكان اجتناب گر حضور منبع دلبستگی را نادیده می گیرند و با بی توجهی كه نسبت به او نشان می دهند، سعی در كاهش تضاد با منبع دلبستگی خود دارند. بدین ترتیب كودكان اجتناب گر اهمیتی برای ارتباطهای دلبستگی قایل نیستند (كولین و همكاران، 2001 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384) اكثر كودكان این گروه در برابر غریبه‌ها منقلب نمی شوند، احتیاط نمی كنند یا كم احتیاط می كنند. موقعی كه مادر موقعیت آنها را ترك می كند یا به بازی ادامه می دهند یا آرام دست از بازی می كشند و منتظر مادر نمی‌مانند (كسیدی و ماروین، 1992 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384)

 

 

 

 

 

فایل رایگان سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 
فهرست مطالب
سازه  دلبستگی  2
2-6-1- مؤلفه های اصلی دلبستگی  8
2-7- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی:  9
2-8-نظریه یادگیری  10
2-9- نظریه تحول شناختی  11
2-10- نظریه كردارشناسی  12
2-11-  نظریه دلبستگی بالبی  14
2-12-  نظریه دلبستگی  باولبی  14
2-14- سبك های دلبستگی از دیدگاههای مختلف  19
2-15-  انواع سبك های دلبستگی  22
2-15-1- سبك دلبستگی ایمن  22
2-15-3- سبك دلبستگی نا ایمن - اجتنابی  24
2-15-3- سبك دلبستگی نا ایمن – دو سو گرا  25
2-16- مراحل شكل گیری دلبستگی در نوزادان  27
2-17 - تحول دلبستگی در نوجوانی  30
2-18- تداوم دلبستگی از كودكی تا نوجوانی:  30
2-19-  معیارهای تشخیص دلبستگی:  33
2-23- پیشینه تحقیقاتی :  34
2-23-1- رابطه ی سبک های دلبستگی با تاب آوری  34
2-23-2- رابطه ی سبک های دلبستگی با شیوه های مهارت های مقابله ای  36
2-23-3-رابطه ی مهارت های مقابله ای با استرس و  تاب آوری  37
فایل رایگان سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 
فهرست منابع و ماخذ:  43

 
 

لینک کمکی