فایل رایگان فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی می باشد


توضیحات کامل :

فرسودگی هیجانی از استرس ناشی می شود و همان فشارهای عصبی و روانی است افراد احساس درماندگی، خلق پایین، بی اشتهایی، گوشه گیری و کناره گیری از اجتماع و عدم بروز هیجانات مثبت و منفی کرده. عملکرد آنها کاهش می یابد و نمی توانند از همه توان و انرژی خود استفاده کنند و ممکن است برای پیدا کردن شغل جدید تلاش کرده و در جستجوی مشاغل و نقش های اداری و اجرایی باشند.( بارون و گیرین برگ ،1990) 

 

 

 

 

رویکردهای فرسودگی

نظریه منابع  بقا
این نظریه بیان می کند فرسودگی هیجانی زمانی اتفاق می افتد که افراد در رابطه با چیزهایی که برای آنها با ارزش است احساس تهدید کنند(هالبس لبن ،بیوکلی  ،2004؛ هابفال ،1989). 


رویكرد بالینی   :
 ایجاد یك مدل تئوریكی باید در تئوریهای دیگر زمینه داشته باشد.مفهوم فرسودگی پیش از آنكه به صورت تئوریكی بدست آید به شكل تجربی فراهم آمده است.

 

 

رویكرد روانشناختی- اجتماعی:  
   ماسلش (1986) و همكارانش یك رویكرد مبتنی بر تحقیق برای فرسودگی اتخاذ كردند و تلاش كردند كه شرایطی كه منجر به فرسودگی شغلی می شود را روشن كنند. 

 

 

.
.
.

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی
فهرست مطالب
تعریف نظری و مفهومی فرسودگی هیجانی
تعریف عملیاتی فرسودگی هیجانی
-    2-1) مقدمه    3
2-2 ) شغل چیست؟    3
2-2-1)حرفه:    4
2-2-2 )وظیفه:    4
2-2-3) گروه شغلی:    4
2-2-4) تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی    4
-    2-3)  هیجان در محیط کار:    7
-    2-4 ) فرسودگی هیجانی    9
-    2-5) تعریف فرسودگی هیجانی:    11
2-5-1) فرسودگی هیجانی در پرستاران    12
-    2-6 ) رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی :    18
2-6-1): نظریه منابع  بقا    18
2-6-2) رویكرد بالینی  :    20
2-6-3) رویكرد روانشناختی- اجتماعی:     22
2-6-4) رویكرد تبادلی  چرنیس:    23
2-6-5) مدل كاپنر    25
2-6-6) رویکرد ساختاری    25
-    2-31) پیشینه تحقیق    27
2-31-1) تحقیقات داخلی    27
2-31-2) تحقیقات خارجی    28
-    منابع    31
-    منابع فارسی:    32
کتاب:    32
مقالات:    33
پایان نامه:    34
مجلات:    34
-    منابع غیرفارسی:    35

لینک کمکی