فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراتحلیل بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

فرا تحلیل در واقع نوعی تحلیل ثانویه است. وقتی نتایج مطالعات منتشر شده پیرامون یک موضوع خاص بدون توجه به داده های اصلی اولیه به صورت کمی ترکیب شود و به یک نتیجه گیری کلی بینجامد، فرا تحلیل به عنوان نوعی تحلیل ثانویه صورت می گیرد(  دلاور وگنجی، 1391 ص 5به نقل لیویت ، 1991). 

 

 

 

با توجه به تعاریفی كه در اینجا مطرح شد می توان نتیجه گرفت:فرا تحلیل، نوعی پژوهش درباره پژوهش های دیگر است. فرا تحلیل را می توان مطالعه و بررسی نظا ممند پژوهش های گذشته دانست. یعنی در این روش پژوهش هایی كه همه درباره یك عنوان خاص به عمل آمده اند مجدداً مورد مطالعه و با یكدیگر مقایسه می شوند .در واقع  می توان با استفاده از فنون آماری خا ص، نتائج همه آن پژوه ش ها را با یكدیگر تلفیق و تركیب نموده و به یك نتیجه واحد رسید. چنین كار ی، خود یك پژوهش مستقل محسوب می شو د. تفاوت این نوع پژوهش با پژوه ش ها ی دیگر در این است كه جامعه آماری انها، پژوهش ها ی قبلی است و واحد تحقیق آ ن، هر یك از پژوهش های اولیه و مستقل پیشین است. با این روش به اطلاعاتی  می توان دست پیدا کرد كه اطلاعات اولیه موجود در پژوه شهای گذشته، آن را نشان نمی دهند. 

 

 

 

فراتحلیل مقید به یک روش آماری خاص نیست و درواقع دارای ماهیتی کمی و چند روشی است. علاوه بر این شامل روش یا روش هایی نیست که با آن بتوان چیزی را ثابت کرد . در حقیقت فرا تحلیل هدف نیست، بلکه تدبیری برای نیل به اهداف تخصصی پژوهشگراست(دلاور وگنجی، 1391 ص 3به نقل از بلالاک ، 1983).فراتحلیل را می توان به عنوان یک بازنگری پیشینه پژوهشی در نظر گرفت که مبنی بر انگاره تراکمی دانش است. زیرا مهمترین فرض این انگاره آن است که دانش حالت تراکمی دارد و پژوهشگران بر اساس آثار و یافته های پژوهشگران قبلی مطالعات خود را پیش می برند. به بیان دیگر در این انگاره پژو هش های امروز برپایه پژو هش های دیروز بنا می شوند و پژو هش های امروز پایه پژو هش های فرداست(دلاور وگنجی، 1391 ص 4به نقل مرتون ، 1973؛ نیومن ، 2000). 


 

 

 

 

فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراتحلیل
فهرست
«ادبیات  وپیشینه پژوهش»    10
فراتحلیل :    10
تعریف فرا تحلیل:    13
تاریخچه فرا تحلیل:    16
ضرورت فرا تحلیل :    18
فراتحلیل و مرورنظاممند:    20
فراتحلیل    22
مرور نظاممند    22
جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی)    23
امتیازات فراتحلیل :    23
مراحل اجرای روش  فراتحلیل :    24
مدل های فراتحلیل:    30
روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج)    31
تشخیص متغیر های میانجی.    34
ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا:    36
استنباط آماری در فراتحلیل    40
مسائل و مشکلات فراتحلیل :    42
کارکردهای فراتحلیل  :  44
پیشینه پژوهش های خارجی:    47
پیشینه پژوهش های داخلی:    52
منابع :    56

لینک کمکی