فایل رایگان فصل دوم و پیشینه نظری استرس شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم و پیشینه نظری استرس شغلی :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن ها برآید تعریف کرد (آزادمرزآبادی و غلامی فشارکی، 292:1389).

 

 

 

در این تحقیق هفت مولفه در نظر گرفته شده برای استرس  عبارتند از (آزادمرزآبادی و غلامی فشارکی؛293:1389): 
-    تقاضا: شامل موضوعاتی مانند بارکاری، خصوصیات و محیط کاری.
-     نقش: درک دست نقش کاری پرسنل از سازمان.
-    ارتباط: خصوصیت مثبت جهت افزایش ارتباطات جمعی و کاهش کشمکش و درگیری در محیط کار.
-    حمایت همکاران: میزان حمایتی که فرد از سوی همکاران خود دریافت می کند.
-    حمایت مسئولین: میزان حمایتی که فرد از سوی مدیریت دریافت می کند.
-    کنترل: تا چه اندازه می توان گفت که فرد در مسیر انجام کارهای خود قرار دارد.
-    تغییرات: نحوه سازماندهی و تغییرات نیروهای یک سازمان.

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل دوم و پیشینه نظری استرس شغلی
فهرست مطالب

تعریف نظری استرس شغلی

تعریف عملیاتی استرس شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی

2-3-1) مقدمه
2-3-2) تعاریف و مفاهیم استرس شغلی
2-3-3) انواع مدل های استرس
2-3-4) عوامل استرس شغلی در محیط کار 
2-3-5) اهمیت مدیریت استرس
2-3-6) راهکارهای پیشگیری و مدیریت استرس شغلی در کارکنان
2-3-7) هوش هیجانی و استرس شغلی    

بخش دوم  پیشینه تحقیق در مورد استرس شغلی

2-4-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور
2-4-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور
منابع
 

لینک کمکی