فایل رایگان پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی با سنجش مولفه های آن


توضیحات کامل :

پرسشنامه بازاریابی داخلی محسن صیدی، 1385 جهت سنجش مولفه های بازاریابی داخلی با  23 سوال در طیف لیکرت

 

روایی پرسشنامه
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. روایی را مىتوان به صورت توافق بین نمره آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کرد(شیری و همکاران، 1393). برای سنجش روایی پرسشنامه تحقیق از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده کردیم.به علت اینکه سؤالات پرسشنامه استاندارد است و معرف ویژگی هایی است که محقق قصد اندازه گیری آنها را دارد در واقع آزمون دارای اعتبار محتوا است که این اعتبار توسط اساتید متخصص و استاد راهنما،مشاور و دیگران تأیید شده است.

 

 

3-7  قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه 
ضریب اعتبار یاپایی ابزار سنجش به این معنا است كه آزمون تا چه اندازه در دستیابی به هدف های معین موفق بوده است. قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق کمی اشاره به این دارد که توسط این ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می آید. برای اندازگیری پایایی از شاخصی به نام "ضریب پایایی" استفاده می‌شود و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تعیین می‌شود.در این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویه‌های یک شاخص استفاده می کنیم. ضریب آلفا بیانگر این مطلب است که سوالات همپوشانی و همچنین همسویی داشته ان یا خیر(شیری و همکاران، 1393).

 

 

 

 

جدول(3-1) پایایی عامل- مولفه های پرسشنامه بازاریابی داخلی

عامل- مولفه    رفرنس    سوال    ضریب
بازاریابی داخلی        23    94/0
امنیت شغلی    محسن صیدی، 1385    3    84/0
رضایت از حقوق و مزایا        3    86/0
توانمند سازی        3    71/0
اطلاع رسانی        3    76/0
حمایت کاری خانوادگی        5    83/0
رابطه رهبر – پیرو        3    69/0
کاهش تبعیض بین پست ها        3    81/0
 

لینک کمکی